Bestemmingsplanleges

05-03-2018

Bestemmingsplanleges

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed op 13 februari 2018 een belangwekkende uitspraak over het heffen van leges ingeval een aanvraag wordt gedaan een bestemmingsplan vast te stellen. Volgens het Hof is het niet toegestaan om leges te heffen van de aanvrager, omdat het bestemmen van gronden vooral het publieke belang dient.

Publieke taakuitoefening

Volgens het Hof wordt een bestemmingsplan vastgesteld met het oog op de publieke taakuitoefening van de gemeente en houdt het niet rechtstreeks en in overheersende mate verband met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang. Bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan is volgens het Hof niet, ook niet gedeeltelijk, sprake van een rechtstreeks aan de aanvrager verrichte dienst, waarvoor op grond van de Gemeentewet rechten kunnen worden geheven.

Legessanctie

Verder ging de uitspraak overigens over de toepassing van de legessanctie bij verouderd bestemmingsplan. De Rechtbank Arnhem had in haar uitspraak van 26 juli 2016 geoordeeld dat de legessanctie van toepassing is, óók in het geval het niet gaat om een aanvraag omgevingsvergunning, maar een aanvraag tot het vaststellen van een postzegel bestemmingsplan. Volgens de Rechtbank hing de dienst tot het vaststellen van het (postzegel) bestemmingsplan samen met het ruimschoots verouderde bestemmingsplan en mocht de gemeente daarom geen leges heffen.

Rechtvaardig

Alhoewel de Rechtbank ten opzichte van het Hof deels een spiegelbeeldige kijk op ‘individueel bepaalbaar’ en ‘algemeen belang’ heeft, doen beide uitspraken recht aan de zaak. Een particulier die opgezadeld werd met een bestemmingsplan uit 1970 voor zijn woning, waarbij de gemeente Nijmegen niet bereid was om het Bestemmingsplan te wijzigen, tenzij leges à raison van ruim € 15.000,= (over betaalplanologie gesproken) werden betaald, heeft aan het langste eind getrokken.

Caren Schipperus
Pieter van Goor

« Terug