Bestuurlijke waarschuwing? Onderneem tijdig actie!

23-11-2018

Een onderneming kan te maken krijgen met een waarschuwing van een bestuursorgaan. Een zogenoemde bestuurlijke waarschuwing. Dit levert niet meteen een boete op, maar kan er in de toekomst wel toe leiden dat de onderneming een sanctie krijgt opgelegd. Bijvoorbeeld wanneer een tweede waarschuwing volgt. Heeft u hiermee te maken? Wellicht vraagt u zich af of u iets kunt doen tegen deze waarschuwing.

Raad van State over bestuurlijke waarschuwingen

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recent een uitspraak gedaan over bestuurlijke waarschuwingen, waarin de vraag centraal stond of een ondernemer iets kan doen tegen een waarschuwing. Ja, oordeelde de Raad van State, soms.

De uitspraak van de Raad van State luidt, kort gezegd: in sommige gevallen kan een waarschuwing als besluit, oftewel Awb-besluit (naar de Algemene Wet Bestuursrecht) worden aangemerkt en kan bezwaar worden ingediend als aan twee vereisten is voldaan:

  • er is sprake van een op een wettelijk voorschrift gebaseerde waarschuwing;
  • de waarschuwing moet een essentieel en onlosmakelijk besluit vormen van het sanctieregime. Hiervan is sprake als de waarschuwing een voorwaarde is voor het bestuursorgaan om bij een volgende overtreding een bestuurlijke sanctie of maatregel te kunnen opleggen.

Overtreding arbeidsomstandighedenwet

In deze zaak die voorlag aan de Raad van State, was aan een ondernemer een waarschuwing opgelegd op grond van artikel 28a Arbeidsomstandighedenwet. Deze ondernemer had niet voldoende maatregelen getroffen om zijn werknemers te beschermen bij het werken met asbesthoudend materiaal. De waarschuwing was opgelegd door de Inspectie SZW.

Een waarschuwing ex artikel 28a Arbeidsomstandighedenwet houdt in dat wanneer er in de toekomst dezelfde of een vergelijkbare overtreding wordt gepleegd, de minister gehouden is om de onderneming stil te leggen. Deze waarschuwing voldoet aan de eisen die de Raad van State formuleerde:

  • de waarschuwing is gebaseerd op artikel 28a Arbeidsomstandighedenwet en aldus op een wettelijk voorschrift;
  • de waarschuwing is nodig om bij de volgende overtreding over te gaan tot een sanctie: het stilleggen van de onderneming, zodat het een essentieel en onlosmakelijk deel is van het sanctieregime.

Nu voldaan is aan de vereisten is er sprake van een appellabel besluit in de zin van de Awb. Dat betekent dat tegen het besluit bezwaar kan worden ingediend.

Voordeel, maar let ook op!

De uitspraak van de Raad van State heeft als voordeel dat een waarschuwing kan worden aangevochten. Heeft u een bestuurlijke waarschuwing gekregen en bent u het er niet mee eens? Stap 1 is bezwaar en indien nodig, kan als stap 2 de gang naar de rechter worden gemaakt.

Daarnaast brengt de uitspraak mogelijk complicaties met zich mee. Indien niet op tijd bezwaar wordt ingediend tegen een Awb-besluit, krijgt zo’n besluit formele rechtskracht: het besluit staat vast. Dit geldt dus ook voor de waarschuwing. Wanneer u voor een volgende overtreding een sanctie krijgt opgelegd en u heeft niets tegen de waarschuwing gedaan, dan kunt u in de procedure over de opgelegde sanctie niet meer twisten over het opleggen van de waarschuwing. Wel kan er nog getwist worden over feiten die aan de waarschuwing vooraf zijn gegaan. Wat dat betreft is het dus oppassen geblazen.

Neem contact op

Mocht u twijfelen of u bezwaar kunt indienen tegen een waarschuwing, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook voor andere Arbo-gerelateerde of sanctierechtzaken staan wij u graag bij!

Frank Janzing zal op 29 november a.s. spreken over arbeidsveiligheid op het jaarlijkse HSE-congres.

« Terug