Geld van uw werknemer tegoed?

29-03-2019

Soms heeft u als werkgever geld tegoed van uw werknemer. Bijvoorbeeld als uw werknemer het nevenwerkzaamhedenverbod overtreedt en daarop een boete staat, of als u een verkeersboete binnenkrijgt die door uw werknemer is veroorzaakt. Het is handig om deze bedragen gelijk te innen via het loon van de werknemer, maar dat mag niet altijd. Verrekening met of inhouding op het loon van werknemers is slechts in bepaalde gevallen toegestaan.

Inhoudingen op het loon

In de wet staat dat elke bepaling waarbij de werkgever het recht krijgt om een bedrag van het loon in te houden, nietig is. Dat is dus niet toegestaan. Kanttekening hierbij is dat veel voorkomende inhoudingen op het loon, zoals pensioenpremies, hierop zijn uitgezonderd.

Als een werkgever in strijd met de wet toch met de werknemer afspreekt dat inhoudingen zijn toegestaan, dan is die afspraak niet geldig. Als de werkgever zich op die afspraak beroep, kan de werknemer binnen zes maanden nadat loon is ingehouden het ingehouden bedrag terugvorderen. Die vordering kan worden verhoogd met wettelijke rente en (maximaal) 50% wettelijke verhoging.

Volmacht

De werknemer kan wel een volmacht aan de werkgever geven om uit het te betalen loon, betalingen in zijn naam te verrichten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een bijdrage voor de personeelsvereniging op het loon van de werknemer in te houden. Dat moet dan wel in de arbeidsovereenkomst (of personeelshandboek) zijn afgesproken.

Verrekening

Ook verrekening is in de wet geregeld. Gedurende de arbeidsovereenkomst, is verrekening met loon niet zomaar toegestaan. In de wet is bepaald dat verrekening, zonder toestemming van de werknemer, slechts is toegelaten met de volgende vorderingen op de werknemer:

  • De door de werknemer aan de werkgever verschuldigde schadevergoeding

Hierbij kan worden gedacht aan schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging, teveel gereden privékilometers en verkeersboetes.

  • Boetes die tussen werkgever en werknemer contractueel zijn overeengekomen

Dit zijn bijvoorbeeld boetes vanwege overtreding van een nevenwerkzaamhedenverbod of geheimhoudingsbeding. De verrekening van deze boetes is beperkt: bij elke loonbetaling mag maximaal 10% van het loon worden verrekend.

  • Voorschotten op loon

Het voorschot moet schriftelijk zijn vastgelegd. Daarbij raad ik aan om ook de mogelijkheid tot verrekening schriftelijk vast te leggen, zodat de verrekening niet is begrensd door het minimumloon.

  • Het bedrag dat op het loon teveel is betaald

Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de werkgever per ongeluk het loon twee keer heeft betaald of tijdens ziekte 100% van het loon heeft doorbetaald terwijl de loonbetalingsverplichting 75% bedroeg. Dit wordt ook wel onverschuldigde betaling genoemd.

  • De huurprijs van een woning, een stuk grond, machines of gereedschappen

Voor verrekening van deze kosten is het wel vereist dat een schriftelijke huurovereenkomst met de werknemer is gesloten.

Deze bedragen mogen alleen worden verrekend als de vordering opeisbaar is. Dat houdt in dat als is afgesproken dat de werknemer in de maand september de boete betaalt, de werkgever dit pas met het loon van die maand mag verrekenen.

Einde arbeidsovereenkomst

Als de arbeidsovereenkomst eindigt en de werknemer is nog geld verschuldigd aan de werkgever, dan gelden geen restricties. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst mag de werkgever verschuldigde bedragen altijd met de eindafrekening verrekenen.

Sanctie

Als de werkgever met de werknemer een ruimere bevoegdheid tot verrekening afspreekt, dan is die afspraak niet geldig. Juridisch gezien: vernietigbaar. Als de werknemer een beroep doet op de vernietiging, dan zal de werkgever alsnog het verrekende loon aan de werknemer moeten betalen. De werknemer zal dan aanspraak kunnen maken op wettelijke rente en (maximaal) 50% wettelijke verhoging.

Grens: minimumloon

Het wettelijk minimumloon is niet vatbaar voor inhouding of verrekening door de werkgever. Dit betekent dat “slechts” kan worden ingehouden op of verrekend met het gedeelte van het loon dat meer is dan het wettelijk minimum.

Heeft u hierover vragen? Neem dan gerust contact op met onze arbeidsrechtspecialist Linda Jacobs.

« Terug