ALEX advocaten en duurzaamheid

ALEX advocaten adviseert opdrachtgevers over duurzaamheidsvraagstukken, maar wil zelf ook zo duurzaam mogelijk ondernemen. Daartoe heeft ALEX advocaten een duurzaamheidsbeleid opgesteld, dat op deze pagina wordt toegelicht.

Sustainable Development Goals

De VN hebben in 2016 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld[1]. Deze doelen gelden in alle 197 landen en voor alle mensen. ALEX advocaten wil een bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelen, door de eigen praktijkvoering daarop waar mogelijk aan te passen. Dit is een continu proces. Het is belangrijk om steeds het oog te houden op nieuwe technieken, mogelijkheden of de vernieuwing van werkwijzen die meer kunnen bijdragen aan het bereiken van een doel.

Alhoewel alle doelen nastrevenswaardig zijn, zijn van de 17 SDG’s er 4 direct op de eigen bedrijfsvoering van toepassing. Het betreft de SDG’s 12 (duurzame consumptie en productie), 13 (aanpak klimaatverandering), 15 (beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit) en 16 (bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen) passen bij de bedrijfsvoering van ALEX advocaten.

Inhoudsopgave

Hierna worden de genoemde SDG’s kort besproken in combinatie met de relevante subdoelen die de VN heeft bepaald, welke dienend zijn aan het hoofddoel. Ondanks dat er in de subdoelen soms jaartallen zijn genoemd die inmiddels zijn gepasseerd, is het subdoel daarmee niet komen te vervallen. Voor zover bekend, is immers geen enkel subdoel inmiddels gehaald. De onderstreping in de subdoelen geeft aan wat op de bedrijfsvoering van ALEX advocaten van toepassing is. Daarna worden in de volgende paragrafen de doelen toegepast op de bedrijfsvoering.

Duurzame consumptie en productie

SDG 12: Verzeker duurzame consumptie en productiepatronen.

Toelichting: duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van grondstoffen.

Subdoel: tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken internationale kaderovereenkomsten, en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken.

Subdoel: tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevante informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur.

Aanpak klimaatverandering

SDG 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Toelichting: het is inmiddels wereldwijd erkende wetenschap dat het noodzakelijk is om de door mensen veroorzaakte klimaatverandering aan te pakken. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.

Subdoel: de opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering.

Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

SDG 15: bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Toelichting: dit doel gaat over de bescherming, het herstel en het duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.

Subdoel: tegen 2020 ecosysteem- en biodiversiteitswaarden integreren in nationale en plaatselijke planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën en plannen inzake armoedebestrijding. (Opmerking: bij de toepassing wordt dit subdoel ruim opgevat, in die zin dat het zinsdeel ‘inzake armoedebestrijding’ niet als een beperking opgevat wordt van de soort processen, strategieën of plannen waar de genoemde waarden in geïntegreerd kunnen worden.)

Bevorderen van […] recht voor iedereen

SDG 16: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit.

Toelichting: het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instituties zijn essentieel voor het ontwikkelen en behouden van die welvaart.

Subdoel: de rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen.

Subdoel: ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen.

Scope en activiteiten

Scope

ALEX advocaten is een (juridische) dienstverlener. De volgende scope’s[2] worden onderscheiden[3]:

 1. De activiteiten van ALEX advocaten op de locatie (wat doen we zelf, impact op onze directe (leef)omgeving);
 2. De leveranciers aan ALEX advocaten (van wie nemen wij goederen en diensten af);
 3. De opdrachtgevers die de diensten van ALEX advocaten ontvangen (wat doen onze opdrachtgevers met onze dienstverlening);
 4. De medewerkers van ALEX advocaten (welke impact hebben zij op de leefomgeving?)[4].

Activiteiten

De volgende activiteiten worden onderscheiden, gerelateerd aan de hiervoor genoemde scopes:

 1. Consumptie: eten en drinken (1)
 2. Gebruik en verbruik: energie, middelen en materialen die gebruikt worden om diensten te kunnen verlenen (1 en 2)
 3. Transport, mobiliteit en reizen: van en naar de werkplek, van en naar cliënten en gerechtelijke instanties (1)
 4. Apparaten: de hardware die gebruikt wordt om diensten te verlenen (2)
 5. Digitalisering: de digitale omgevingen die nodig zijn om de diensten te kunnen verlenen (1 en 2)
 6. Overige dienstverleners: adviezen, scholing, onderaanneming (2)
 7. Productie / dienstverlening: vervaardigen van documenten ten behoeve van opdrachtgevers en derden (1 en 3)
 8. Afvalverwerking: afvalstoffen die vrijkomen bij consumptie en verbruik (1)

Hierna worden de verschillende activiteiten, gerelateerd aan de scopes en de SDG’s uitgewerkt in kantoorbeleid.

Consumptie

Onder consumptie wordt verstaan alles met betrekking tot eten en drinken. Het gaat met name de koffie en thee, lunchartikelen en huishoudelijke artikelen. Daarvoor geldt het volgende beleid:

 1. Inkopen worden zoveel mogelijk te voet of met de fiets, lokaal gedaan, bij de plaatselijke detailhandel.
 2. Lunchartikelen zijn indien verkrijgbaar biologisch en/of fairtrade en palmolievrij. Dit betreft in elk geval broodbeleg en koffie/thee.

Gebruik en verbruik

Onder gebruik en verbruik wordt verstaan alle goederen die éénmalig gebruikt worden, een korte levensduur of gebruikscyclus kennen. Hiertoe worden water en elektra en alle kantoorbenodigdheden gerekend. Daarvoor geldt het volgende beleid:

 1. Elektriciteit wordt ingekocht bij Greenchoice[5];
 2. Het kantoor wordt met stroom verwarmd en gekoeld[6], medewerkers worden (dringend) aangemoedigd zich te kleden naar de weersomstandigheden om zo min mogelijk te hoeven verwarmen of te koelen;
 3. Alle verlichting is LED, werkkamers beschikken over een sensor, zodat het licht daar alleen brandt, als de kamer in gebruik is;
 4. Kantoorbenodigdheden worden lokaal ingekocht, tenzij ze daar niet verkrijgbaar zijn;
 5. Alle printerpapier en hygiëneartikelen van papier hebben tenminste een FSC keurmerk;
 6. Er wordt alleen geprint als dat strikt noodzakelijk is. Om onnodig printen te voorkomen, geldt dat:
 7. uitwisseling van gegevens met cliënten, wederpartijen en overheids- of gerechtelijke instanties uitsluitend digitaal plaatsvindt, tenzij wet- of regelgeving of het dossierbelang eist dat gegevensuitwisseling op papier plaatsvindt;
  printen voor intern gebruik alleen is toegestaan, als dat noodzakelijk is om de opdracht van de cliënt of studiewerkzaamheden goed te kunnen uitvoeren;
  printen voor intern gebruik geschiedt dubbelzijdig en in zwart wit, op de inkt-bespaarstand
 8. Schoonmaakartikelen zijn van een duurzaam merk (Ecover);
 9. Er worden beperkt batterijen gebruikt voor muizen en dergelijke;
 10. Krantenabonnement, vakliteratuur, Advocatenblad (op papier): deze worden doorgaans op gerecycled papier geprint. De papieren versie wordt verkozen boven de digitale, om niet alle werkzaamheden digitaal te hoeven uitvoeren (vermoeidheid).

Transport, mobiliteit, reizen

Er worden twee soorten reisbewegingen onderscheiden: (regulier) woon-werk verkeer en de dienstreis (onregelmatig, denk aan cliëntbezoek, zitting, bespreking op locatie, cursusbezoek). Daarvoor geldt het volgende beleid:

 1. Medewerkers worden geacht het woon-werk verkeer te voet, per fiets of per OV te verrichten. Alleen reiskosten per OV worden volledig vergoed. Indien de auto wordt gebruikt voor woon-werkverkeer worden geen reiskosten vergoed;
 2. Er is voor algemeen gebruik een elektrische fiets beschikbaar;
 3. Binnen de fiscale regelgeving kunnen medewerkers een (elektrische) fiets aanschaffen;
 4. Medewerkers worden geacht een dienstreis, voor zover niet bereikbaar per fiets, per OV uit te voeren. Daarvoor beschikken alle medewerkers over een NS Businesscard. Alleen indien de bestemming niet, of niet onder redelijke voorwaarden (tijd, aansluitingen) bereikbaar is per OV, is transport per auto toegestaan.
 5. De kilometers die per auto worden gereden veroorzaken CO2 uitstoot en NOx emissie. De gereden kilometers worden geregistreerd en worden gecompenseerd.

Apparaten

Voor de dienstverlening aan opdrachtgevers worden apparaten gebruikt. Het betreft de laptops met toebehoren, het spreekkamerscherm, de printer en de telefonie met toebehoren.

 1. Laptops met toebehoren zijn van HP en worden geleverd door Proxsys;
 2. De printer is van Sharp. Deze is geleverd en wordt onderhouden door RIN, een lokale leverancier;
 3. Het spreekkamerscherm is van Sharp. Deze is geleverd door RIN;
 4. Zakelijke mobiele telefoons die door de werkgever beschikbaar worden gesteld, zijn van het merk Fairphone.
 5. Aanschaf van kleine hardware geschiedt bij Coolblue en indien beschikbaar wordt gekozen voor het tweedekans product (goedkoper en gaat verspilling tegen).

Van de hier genoemde leveranciers is onderzoek gedaan naar hun duurzaamheidsbeleid. De bevindingen zijn intern gerapporteerd. Daar waar de aangetroffen informatie niet voldoende meetbaar of duidelijk bleek, is om verheldering verzocht. ALEX advocaten houdt de leveranciers continu scherp op hun duurzaamheidsbeleid.

Digitalisering

Vrijwel de hele dienstverlening verloopt digitaal. Van intake (telefoon, mail), tot uitvoering (onderzoek, vervaardigen documenten), facturatie en archiveren. Dit geschiedt allemaal via online providers die gebruik maken van externe datacenters. De volgende dienstverleners worden onderscheiden:

 1. KPN (mobiele telefonie)
 2. Proxsys (naast de hardware) voor de internetverbinding en de cloudoplossing (data-opslag)
 3. Kluwer (Navigator)
 4. LegalSense (administratie)
 5. Twinfield (boekhouding)

Er is onderzoek gedaan naar het duurzaamheidsbeleid van de hier genoemde dienstverleners. De bevindingen zijn intern gerapporteerd. Daar waar de aangetroffen informatie niet voldoende meetbaar of duidelijk bleek, zijn deze bedrijven daarop aangesproken. ALEX advocaten houdt de leveranciers continu scherp op hun duurzaamheidsbeleid.

Overige dienstverleners

Dienstverleners worden onderscheiden in twee categorieën: vaste dienstverleners waarvan op regelmatige basis gebruik gemaakt wordt en incidentele dienstverleners. Tot de eerste categorie behoren de accountant en onderwijsinstellingen waarvan elk jaar gebruik gemaakt wordt. Tot de tweede categorie behoren incidentele adviseurs, onderwijsinstellingen waar incidenteel onderwijs wordt gevolgd en onderaannemers.

Voor incidentele dienstverleners geldt dat bij het opvragen van een offerte óók geïnformeerd wordt naar het duurzaamheidsbeleid van de dienstverlener. Naast dat het gewenst is om bij voorkeur gebruik te maken van dienstverleners die een duurzaamheidsbeleid voeren, is het belangrijk om bij dienstverleners die zo’n beleid nog niet voeren, een (mogelijke) aanzet daartoe te geven.

Productie / dienstverlening

De diensten worden altijd verleend aan of ten behoeve van een opdrachtgever. Voor dit beleid wordt de dienstverlening onderscheiden in drie onderdelen: hoe verleent ALEX advocaten de dienst, aan wie verleent ALEX advocaten onze diensten en wat is het doel dat de opdrachtgever met de geleverde dienst wil bereiken.

Hoe

De dienstverlening wordt verricht op een zo duurzaam mogelijke wijze: met inachtneming van dit beleid, derhalve zo min mogelijk gebruik van papier en fossiel aangedreven transport.

Aan wie

Niet bij alle opdrachtgevers is een duurzaamheidsbeleid standaard onderdeel van de bedrijfsprocessen. De dienstverlening van ALEX advocaten is primair gericht op het verlenen van rechtshulp en het oplossen van juridische problemen. Dat betekent dat bij de aanvaarding van een opdracht de duurzaamheid van de opdrachtgever niet leidend is. In het marketing- en acquisitiebeleid is het duurzaamheidsbeleid wel een communicatie (zenden) of gespreksonderwerp (tweezijdig). Dit geschiedt vanuit het doel om door middel van informeren en een gesprek te bevorderen dat de opdrachtgever wordt aangemoedigd om de bedrijfsprocessen op duurzame wijze in te richten.

Voor zover een opdrachtgever van ALEX advocaten werknemers in dienst heeft en/of beschikt over vestigingen in het buitenland, kunnen / zullen de volgende onderwerpen onderdeel uitmaken van de informatie aan c.q. het gesprek met de opdrachtgever:

 1. het bestrijden van armoede, waaronder het bieden van een redelijk loon, het bespreekbaar maken van inzet van mensen uit de Participatiewet, het stimuleren van het aanbieden van hulp in geval van loonbeslag;
 2. het stimuleren van een goede gezondheid en welzijn, bijvoorbeeld door het bespreekbaar maken van een alcohol-/rookbeleid, een vitaliteitsprogramma en, zoveel als mogelijk, het voorkomen van (schade als gevolg van) het verrichten van werkzaamheden met schadelijke stoffen;
 3. gelijkheid, in alle vormen, waaronder in elk geval dient te worden verstaan gendergelijkheid, inkomensgelijkheid en het tegengaan van pesten/discriminatie/intimidatie etc. op de werkvloer.

Het uitgangspunt van ALEX advocaten is om in de toekomst geen diensten te verlenen aan (nieuwe zakelijke) opdrachtgevers die de invloed van de mens op het ontstaan van (schadelijke) klimaatverandering ontkennen of het belang van de bescherming van de biodiversiteit bagatelliseren of ontkennen. Het verschil in de waarden van deze opdrachtgevers en de waarden van ALEX advocaten is te groot. Hierbij dient wel het bestaansrecht van ALEX advocaten in ogenschouw te worden genomen. Nieuwe opdrachtgevers met een behoefte aan rechtshulp waarbij de duurzaamheidsdoelen geen enkele rol spelen (zie de volgende alinea), wordt niet naar hun standpunt hieromtrent gevraagd.

Met welk doel

Net zoals ALEX advocaten zich ten doel stelt om de organisatie te ontwikkelen met inachtneming van duurzame doelen, mag dat in beginsel van iedere opdrachtgever (groot of klein) verwacht worden. ALEX advocaten neemt geen opdrachten aan, indien het doel dat de opdrachtgever daarmee nastreeft, strijdig is met een SDG of het Klimaatakkoord van Parijs, negatief is voor het bereiken van één van de SDG’s of de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs of in strijd is met onderhavig beleid.

Afval

De volgende afvalstoffen komen binnen ALEX advocaten vrij en worden als volgt verwerkt:

 1. GFT gaat in de daarvoor bestemde container;
 2. PMD wordt in de daarvoor bestemde zakken aangeboden op de ophaaldagen;
 3. Restafval wordt zoveel mogelijk voorkomen en wordt in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd;
 4. Plastic flessen worden ingeleverd bij de supermarkt, glas wordt in de daarvoor bestemde container gedeponeerd;
 5. Papier bestaat in twee soorten:
  Vertrouwelijk papier, dit wordt afgevoerd via Renewi;
  Niet vertrouwelijk papier, dit wordt op de ophaaldagen aangeboden;
 6. Batterijen worden afgevoerd via de inzamelpunten.

Compensatie

Ondanks de inspanningen om de eventuele impact op de leefomgeving in ruime zin tot een minimum te beperken, is een 100% score (nog) niet haalbaar, omdat er voor sommige producten, diensten of manieren van transport (nog) geen (betaalbare[7]) alternatieven voorhanden zijn.

Bij de verbouwing van het kantoor in 2020 is een smalle strook bestrating verwijderd. In plaats daarvan is een minituin aangelegd met verschillende bloemen en planten. Er zijn een bijenhotel en een vogelkastje opgehangen.

ALEX advocaten is lid van de coöperatie Land van Ons en investeert geld in de aankoop van landbouwgrond, waarna deze opnieuw wordt ingezet voor uitgifte aan duurzame landbouwbedrijven of voor natuurontwikkeling.

Medewerkers

Tot de 4e scope worden de medewerkers gerekend. Medewerkers worden geacht zich tijdens hun werktijd te conformeren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van ALEX advocaten. De werkgever heeft geen zeggenschap over de keuzes die medewerkers maken buiten werktijd.

Met betrekking tot de medewerkers geldt het volgende:

 1. ALEX advocaten agendeert het onderwerp regelmatig (tenminste éénmaal per jaar in een teammeeting) en bespreekt actuele trends en ontwikkelingen. Het doel hiervan is medewerkers van informatie te voorzien, om te bevorderen dat zij bewuste keuzes maken buiten werktijd, in lijn met de SDG’s.
 2. ALEX advocaten hanteert een bonusbeleid waarvan het naleven van het interne duurzaamheidsbeleid, onderdeel is;
 3. Indien een medewerker voor een privé reis de uitstoot van CO2 wil verminderen of voorkomen, maar de reistijd daardoor langer is, kan op verzoek een extra vrije dag, met behoud van loon, worden verleend ten behoeve van de (duurzame) privé reis;
 4. Indien medewerkers open staan voor een verdergaande hulp bij het maken van duurzame keuzes in de privé tijd, dan wordt die hulp (kosteloos) geboden.

Recht voor iedereen

ALEX advocaten ziet het tot slot als doel om een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de rechtstaat, door het recht voor haar opdrachtgevers toegankelijk te maken. De werkzaamheden worden verricht met een scherp oog voor de rol die de rechtshulpverlener binnen de rechtstaat vervult, kritisch waar dat nodig is op de instituties, maar altijd met respect. ALEX advocaten verleent op het rechtsgebied strafrecht nog rechtshulp op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Voor de overige rechtsgebieden is dat door de lage vergoeding van overheidswege niet mogelijk. Er wordt op vrijwillige basis juridische dienstverlening geboden t.b.v. maatschappelijke relevante projecten die bijdragen aan het dichterbij brengen van één van de SDG’s.

Tot slot

ALEX advocaten is via Follow This (mede) aandeelhouder in diverse fossiele bedrijven. Follow This verenigt activistische aandeelhouders met als doel om de grote oliebedrijven ertoe aan te zetten om te verduurzamen.

Heeft u hier vragen over of wilt u hier meer over weten? Neem contact op met Caren Schipperus

[1] Zie voor de Nederlandse toelichting hierop: https://www.sdgnederland.nl/

[2] Omvang, cirkel van invloed/effect

[3] Grofweg overeenkomend met de indeling in scope 1, 2 en 3 die voor uitstoot van CO2 wordt gehanteerd, zie https://www.carbontrust.com/resources/briefing-what-are-scope-3-emissions

[4] Dit wordt wel ‘scope 4’ genoemd. De vraag is welke invloed de werkgever heeft of moet hebben op de keuzes die medewerkers maken

[5] Door gebrek aan eigen dakvlak is het niet mogelijk om zelf d.m.v. zonnepanelen, groene stroom op te wekken.

[6] A-label, bij de huidige stand van de techniek is er geen mogelijkheid om het energieverbruik voor verwarmen of koelen verder terug te dringen.

[7] In de zin van ‘affordable’, het zich kunnen veroorloven. Het gaat niet per sé om een economische kosten-baten afweging of terugverdientijd. Bijvoorbeeld: de investering in het tot een A-label verbouwen van het kantoorpand, kent een terugverdientijd van 100 jaar. De beschikbare middelen waren toereikend om de investering te betalen en er is genoegen genomen met een lagere winst. Het gaat dus om een keuze: waar wordt geld aan uitgegeven.