ALEX advocaten, tot uw dienst!

Uw advocaten van dienst zijn Caren Schipperus, Frank Janzing, Linda Jacobs, Pieter van Goor, Britt Loeffen en Robin Link. Kelly Weijdt is juridisch medewerker.

Wij zijn gespecialiseerd in Appartementsrecht, Arbeidsrecht, Bestuursrecht, Bouwrecht, Contractenrecht, Huurrecht, Ruimtelijke Ordeningsrecht, Omgevingsrecht, Onteigeningsrecht, (Economisch) Strafrecht, Sanctierecht, Vastgoedrecht en Verbintenissenrecht.

Tarieven

Uurtarief

De rekening die u ontvangt voor onze dienstverlening wordt niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Hieronder staan de tarieven per uur, exclusief BTW en inclusief BTW.

Praktijkassistent:€ 45,- excl. BTW
€ 54,45 incl. BTW
Juridisch medewerker:€ 120,- excl. BTW
€ 145,20 incl. BTW
Advocaat (< 3 ervaringsjaren):€ 135,- tot € 175,- excl. BTW
€ 163, 35 tot € 211,75 incl. BTW
Advocaat (> 3 < 8 ervaringsjaren):€ 175,- tot € 215,- excl. BTW
€ 211,75 tot € 260,15 incl. BTW
Advocaat (> 8 ervaringsjaren):€ 215,- tot € 250,- excl. BTW
€ 260,15 tot € 301,50 incl. BTW

Alternatieve tariefstructuren

Afhankelijk van de aard en omvang van het werk zijn alternatieve tariefstructuren mogelijk.

  • Laag tarief / succespremie – een laag basistarief met een succes fee wanneer de zaak succesvol wordt afgerond.
  • Vaste prijs – voor een afgebakende opdracht kan vaak een vaste prijs worden afgesproken.
  • Dagprijs – Afhankelijk van de hoeveelheid werk kan ook een vast aantal dagdelen per periode tegen een vaste prijs overeengekomen worden.

Algemene informatie over ALEX advocaten

Rechtsvorm
ALEX advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap ALEX advocaten B.V. waarvan Caren Schipperus Advocaat BV de aandeelhouder is. De rechtspersoon is op 6 november 2011 ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70003874.
Advocaten
Bij het kantoor werken zes advocaten, mr. C.J. Schipperus, mr. F.E.J. Janzing, mr. L.E. Jacobs, mr. P.J. van Goor, mr. B.E.J. Loeffen en mr. R.B.S. Link. Zij zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94 2596 XM Den Haag, +31703353535, info@advocatenorde.nl. Daarnaast werkt binnen kantoor één juridisch medewerker: Kelly Weijdt.
Toepasselijke wet- en regelgeving
Advocaten dienen zich te houden aan de Advocatenwet en daarop gebaseerde Verordeningen en Regels, die zijn te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daar vindt u ook de gedragsregels die van invloed zijn op de relatie met u, maar ook gelden tussen advocaten onderling.
Bezoekadressen
Het kantoor heeft een hoofdvestiging aan de Kasteellaan 28 6602 DE in Wijchen en een nevenvestiging (op afspraak) aan de James Wattstraat 100 1079 DM in Amsterdam (ten kantore van RS Finance). Het kantoor aan de Kasteellaan is op loopafstand van NS station Wijchen. Parkeren is gratis, meestal voor de deur (denk aan de blauwe schijf). Op donderdagochtend is de weekmarkt, het is dan lastiger een parkeerplek te vinden. De James Wattstraat is op loopafstand van NS Station Amsterdam Amstel. Parkeren is gratis, mits van te voren gereserveerd.
Tel: +31884104411
Fax: +31884104422
Email: info@alexadvocaten.nl
BTW: NL[PM]B01

Algemene voorwaarden

Kennismaking en offerte
Een kennismakingsgesprek van een half uur is kosteloos. Op uw verzoek, kan voorafgaand aan de opdrachtverstrekking, een offerte worden uitgebracht waarin geschatte tijd en te maken kosten in beeld worden gebracht.
Opzeggingsmogelijkheid
De overeenkomst van opdracht is door u op ieder gewenst moment op te zeggen. De advocaat kan de opdracht niet opzeggen, tenzij er sprake is van een gewichtige reden zoals een vertrouwensbreuk. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
Betrokkenheid collega's
Het is mogelijk dat – wegens interne werkverdeling – de advocaat aan wie u de opdracht heeft verstrekt, bij de dienstverlening aan u een collega betrekt. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede, zonder dat u daardoor extra kosten heeft.
Aansprakelijkheid en verzekering
Voor alle advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI Gerling. De polis van deze verzekering is voor u op eerste verzoek in te zien. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. De dekking van de verzekering is territoriaal begrensd tot Nederland.

ALEX advocaten BV is verzekerd bij HDI Gerling (polisnummer VBA16011630) voor schade als gevolg van beroepsfouten met een hoofdlimiet van één miljoen euro per aanspraak en twee miljoen euro per contractjaar. De bedrijfsaansprakelijkheid is beperkt tot twee-en-een-half miljoen euro per aanspraak en vijf miljoen per contractjaar.

Klachtregeling
Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Indien u op enig moment een klacht zou hebben over de dienstverlening en u daar met uw advocaat niet uitkomt, dan geldt één van de vennoten als klachtenfunctionaris. Leidt diens tussenkomst niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht aan de Geschillencommissie voorleggen. De klachtenfunctionaris zal u dan informeren over de wijze van behandeling.
Kantoorhandboek
Alhoewel iedere advocaat zijn of haar eigen werkwijze heeft, zijn een aantal processen gestandaardiseerd in een kantoorhandboek.
Opdrachtbevestiging
De advocaat aan wie u vraagt om uw belangen te behartigen, zal in juridische zin de opdracht bevestigen namens de besloten vennootschap ALEX advocaten BV. De advocaat die de opdracht bevestigt, is uw contactpersoon en binnen het kantoor de dossierbehandelaar.

Iedere opdracht wordt op maat per cliënt bevestigd. De volgende algemene voorwaarden maken deel uit van de opdrachtbevestiging.

Werkzaamheden worden verricht tegen een uurtarief of op basis van een prijsafspraak, onze dienstverlening is met BTW belast. Denkt u dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp? Neem dan contact op met het Juridisch Loket(+319008020) om een doorverwijzing te vragen naar de advocaat van uw keuze. In dat geval is alleen de eigen bijdrage verschuldigd en eventueel kosten van uittreksels en griffierecht als het tot een procedure komt. Met het diagnosedocument van het Juridisch Loket kan uw advocaat gefinancierde rechtshulp voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand en wordt direct in rekening gebracht. De eigen bijdrage moet zijn betaald voor of uiterlijk tijdens de eerste bespreking met de advocaat tenzij daarover met u andere afspraken worden gemaakt. De eigen bijdrage is te allen tijde verschuldigd ook als u besluit de opdracht te beëindigen.

In alle gevallen wordt u door uw advocaat geïnformeerd over de te verwachten kosten van de door u gevraagde dienstverlening. Deze kostenindicatie bindt de advocaat alleen als met u een vaste prijs wordt afgesproken, hetgeen mogelijk is als uw kwestie zich daarvoor leent. Uw advocaat zal u tussentijds informeren indien de werkelijke kosten de geraamde kosten overschrijden.

De kantoorkostenopslag dekt porto-, telefoon- en andere kleine kosten die niet gemakkelijk gespecificeerd kunnen worden. Eventuele kosten die gemaakt worden voor uittreksels uit het Kadaster of de Kamer van Koophandel, legeskosten, betekeningskosten en griffierechten worden gespecificeerd doorbelast op de declaratie. Declaraties worden zoveel mogelijk digitaal verzonden. Ze zijn voorzien van een duidelijke specificatie waarin tijd en verrichtingen zijn terug te vinden. De betalingstermijn is 14 dagen.

×