Bestuursrecht

  • Mr. Caren Schipperus Mr. Caren Schipperus
NEEM CONTACT OP

De overheid. We hebben er allemaal mee te maken. Als een overheidsinstantie een gewenste vergunning verleent, is dat voor de aanvrager fijn. Maar voor een omwonende, belanghebbende, kan diezelfde vergunning juist een probleem zijn. Ditzelfde geldt voor handhaving. Een omwonende van een bedrijf dat milieuhinder veroorzaakt, kan bij de overheid om handhaving verzoeken. Maar is er wel sprake van milieuhinder? Wat zijn de normen? Het rechtsgebied dat de regels en procedures beschrijft die gelden tussen de burger en de overheid of tussen het bedrijfsleven en de overheid noemen we het bestuursrecht.

Soms neemt de overheid besluiten op verzoek van een derde. Soms volgen overheidsbesluiten uit eigen onderzoek van bijvoorbeeld een toezichthouder. De laatste jaren zijn de bevoegdheden van de overheid om bijvoorbeeld boetes op te leggen voor het overtreden van normen, steeds uitgebreider geworden. Waar vroeger de strafrechter aan zulke normovertredingen te pas kwam, is dat nu de bestuursrechter. Dit noemen we “sanctierecht”. Het is eigenlijk een tussenvorm tussen bestuursrecht en sanctierecht.

Wie rechtsmiddelen wil instellen in het bestuursrecht of sanctierecht, hoeft geen advocaat in te schakelen. Maar vaak is het wel verstandig. De advocaat heeft toegang tot veel bronnen van informatie over de wet, de uitleg en de toepassing daarvan. Met de hulp van een advocaat kunt u uw positie in het bestuurs- of sanctierecht optimaliseren.

terug naar diensten
  • Handhaving
  • Boetebesluiten
  • Vergunningverlening
  • Bezwaar- en beroep
  • Schorsingsverzoek
  • Rechtbank, sector bestuursrecht
  • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • Centrale Raad van Beroep