Scholing werknemers

10-09-2021

In een vorige blog ging ik in op werkloosheidspreventie. In die blog schreef ik dat u als werkgever kan inzetten op duurzame inzetbaarheid door onder andere scholing aan te bieden aan werknemers.

Waarom zou u als werkgever scholing aanbieden aan werknemers?

“Directeur tegen HR-manager: ‘wat als we investeren in onze mensen en ze gaan daarna weg?’ HR-manager: ‘wat als we het niet doen en ze blijven?’.”

De grootste barrière voor werkgever zijn vaak de kosten die met het aanbieden van scholing gepaard gaan. In deze blog staat een oplossing om die barrière weg te nemen!

Scholingsplicht werkgever

De eerste reden om scholing aan te bieden is eenvoudig: op basis van de wet heeft u als werkgever een scholingsplicht.

Ingevolge deze scholingsplicht bent u als werkgever verplicht om uw werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van werknemer komt te vervallen. Dat laatste geldt ook als de werknemer niet langer in staat is om zijn functie te vervullen. Daarbij geldt wel dat het redelijkerwijs van u verlangd moet kunnen worden om de scholing te kunnen aanbieden.

Heeft u te maken met een cao? Kijk dan goed in de geldende cao of daar nadere regels staan met betrekking tot het aanbieden van scholing.

Scholing werknemers van belang voor ontslag

Als werkgever bent u ook bij ontslag gehouden om eerst te bezien of de werknemer niet binnen een redelijke termijn al dan niet met behulp van scholing herplaatst kan worden in een andere passende functie.

Heeft het schenden van de scholingsplicht gevolgen? Nou en of. Het niet aanbieden kan enorme gevolgen hebben. Dat blijkt wel uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland

In deze uitspraak werd de arbeidsovereenkomst van werknemer na toestemming van het UWV opgezegd door de werkgever. De werknemer was het daar niet mee eens en vroeg de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te herstellen.
De kantonrechter ging met de werknemer mee en herstelde de arbeidsovereenkomst. Een van de redenen hiervoor was dat de werkgever tekortgeschoten was in haar plicht tot scholing van de betreffende werknemer. Volgens de kantonrechter lag het op de weg van werkgever om scholing op persoonsniveau aan te bieden. Daarbij moest de werkgever niet alleen duidelijk maken dat werknemer cursussen moest volgen, maar ook zelf de werknemer inschrijven voor deze cursussen.

Het gevolg van het oordeel van deze kantonrechter, was dat deze werkgever de werknemer dus weer terug in dienst kreeg, met alle (loon)kosten van dien. Deze uitspraak bevestigt dat er steeds meer belang wordt gehecht aan scholing en laat zien dat scholing grote gevolgen kan hebben. Opletten geblazen dus!

Maatschappelijk belang bij scholing van werknemers

De plicht tot scholing is zoals gezegd wettelijk geregeld, maar er bestaat ook een maatschappelijk belang bij het aanbieden van scholing. Op overheidsniveau wordt scholing dan ook sterk ondersteund. Scholing kan bijdragen aan de verhoging van de productiviteit van bedrijven, maar is ook van belang om als het ware ‘mee te kunnen’ op de arbeidsmarkt.

Dat laatste is vooral van belang voor oudere werknemers, denk daarbij bijvoorbeeld aan de toevlucht van technische veranderingen in veel bedrijven. Als een werknemer daar jarenlang binnen zijn baan niet mee heeft gewerkt en door een verandering binnen het bedrijf deze technische kennis ineens moet hebben, heeft de werknemer een forse achterstand. Als hij vervolgens een nieuwe baan zou moeten zoeken, dan mist hij de kennis en vaardigheden die andere werkzoekenden mogelijk wel hebben.

Kostenbesparing

In mijn vorige blog over werkloosheidspreventie gaf ik al dat het aanbieden van scholing kostenbesparing oplevert. Op het moment dat scholing tijdig wordt ingezet, worden kosten voor de toekomst bespaard. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kosten voor de transitievergoeding, het doorlopen van een verbetertraject of ziektekosten.

Het loont dus voor u als werkgever om na te gaan binnen het bedrijf welke werknemers scholing behoeven en te bekijken waar mogelijkheden liggen. Een duurzame werknemer is vaak meer waard, dan die eenmalige kosten voor een cursus.

De oplossing: Studiekostenbeding

Toch blijken de kosten vaak de grootste barrière voor de werkgever om scholing aan te bieden. Zoals aan het begin van de blog beloofd, zou ik daar een mogelijke oplossing voor geven.

Om te voorkomen dat u als werkgever investeert in werknemers die vervolgens weggaan, is een studiekostenbeding een optie. In een studiekostenbeding kan worden opgenomen dat wanneer de werknemer – binnen een bepaalde periode – na de studie vertrekt (een gedeelte van) de studiekosten en/of salariskosten moeten worden terugbetaald.

Let wel, een studiekostenbeding is niet altijd mogelijk en er zitten wat haken en ogen aan.

Heeft u vragen over het aanbieden van scholing of het studiekostenbeding? Neem dan gerust contact met ons op.

Kelly Weijdt

« Terug