Tijdelijk huren tijdens de corona-crisis

24-04-2020

Tijdelijk woonruimte huren in tijden van corona brengt voor zowel huurders als verhuurders onzekerheden met zich. Zeker als het einde van de overeenkomst nadert.

Tijdelijke verhuur – hoe zit het ook alweer

Tijdelijke huur en verhuur van woonruimte is aan strikte regels gebonden. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst voor een bepaalde tijd (dus tijdelijk) te verlengen of een reeks van tijdelijke huurovereenkomsten af te sluiten met één en dezelfde huurder. De oorspronkelijk tijdelijke huurovereenkomst verandert dan automatisch in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Een tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte eindigt van rechtswege wanneer de overeengekomen tijd is verstreken. Maar alleen als de verhuurder de huurder op de juiste wijze (schriftelijk) en op het juiste moment (niet eerder dan drie maanden maar uiterlijk een maand voordat die bepaalde tijd is verstreken) informeert over de dag waarop de huur eindigt. De huurder geniet in dat geval geen huurbescherming.

Als de verhuurder de huurder niet op de juiste wijze en/of op het juiste moment informeert over het einde van de huurovereenkomst dan wordt deze tijdelijke huurovereenkomst automatisch omgezet naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De huurder geniet vanaf dat moment volledige huurbescherming.

Kalender!

Dit betekent dat als een verhuurder een tijdelijke huurovereenkomst wil aangaan en huurbescherming wil voorkomen, dat deze dan alle data met een dikke viltstift (al dan niet digitaal) op de kalender moet zetten.

Dilemma

De corona-crisis en de daaromtrent afgekondigde maatregelen bemoeilijken het zoeken naar nieuwe woonruimte ernstig. Bijvoorbeeld omdat mensen in quarantaine zitten, dubbele diensten draaien in de zorg of bezichtigingen niet mogelijk zijn. Huurders zouden er erg mee geholpen zijn als zij voor de duur van deze crisis hun tijdelijke huurovereenkomst, tijdelijk toch zouden kunnen verlengen.

De wettelijke belemmeringen in dat verband, heb ik hiervoor al toegelicht.

Voor verhuurders kan het huidige strikte systeem dus een belemmering zijn om bestaande tijdelijke huurovereenkomsten te verlengen, ondanks dat zij dat gezien de corona-crisis wel graag zouden willen tegemoetkomen aan de huurder.

De oplossing: Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Om die belemmering weg te nemen heeft de Minister voor Milieu en Wonen het (spoed) wetsvoorstel “Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten” bij de Tweede Kamer ingediend.

Voor huurders en verhuurders die een tijdelijke huurovereenkomst hebben gesloten met een einddatum na 31 maart 2020 en voor 1 juli 2020 wordt met de “Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten” de mogelijkheid geboden om deze tijdelijk te verlengen tot uiterlijk 1 september 2020. De verhuurder heeft dezelfde mogelijkheden om de huur te beëindigen als die hij had gehad bij beëindiging van de eerste termijn. Hij hoeft bij verlenging niet over te gaan tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De huurovereenkomst is en blijft dus tijdelijk. 

Hoe werkt het

Op verzoek van de huurder

De huurder kan de verhuurder schriftelijk verzoeken om zijn tijdelijke huurovereenkomst met één, twee of maximaal drie maanden te verlengen maar uiterlijk tot 1 september 2020.

Dat verzoek moet hij doen binnen een week nadat de verhuurder hem schriftelijk heeft geïnformeerd over de einddatum van de tijdelijke huurovereenkomst. In diezelfde kennisgeving dient de verhuurder de huurder te informeren over de mogelijkheid van tijdelijke verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst op grond van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten.

Is de huurder al geïnformeerd over het einde van zijn huurovereenkomst voordat deze wet in werking treedt, dan kan de huurder nog tot een week na inwerkingtreding van deze wet de verhuurder verzoeken de huurovereenkomst tijdelijk te verlengen.

Op verzoek van de Verhuurder

De tijdelijke huurovereenkomst kan ook op schriftelijke verzoek van de verhuurder tijdelijk (met maximaal drie maanden en tot uiterlijk 1 september 2020) worden verlengd. Uiteraard zal de huurder daar (schriftelijk) mee in moeten stemmen. Hij is daar niet toe verplicht en mag dat – zonder opgave van redenen – weigeren.

Verhuurder let goed op!

Als je wil voorkomen dat de tijdelijke huurovereenkomst wordt omgezet naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar geen bezwaar hebt tegen een tijdelijke verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst, dan dien je in dat geval nog steeds de huurder op de juiste wijze en op het juiste moment te informeren over de dag waarop de huur eindigt!

Instemmen of weigeren

De verhuurder kan binnen één week na ontvangst van het verlengingsverzoek van de huurder zijn toestemming aan een tijdelijke verlenging schriftelijk weigeren.

Weigeren is in beginsel enkel mogelijk op grond van specifiek in de wet genoemde gevallen. Bijvoorbeeld omdat hij het gehuurde verkocht heeft aan een derde en zich verplicht heeft de woning aan die derde vrij van huur en gebruik in eigendom over te dragen. Weigeren kan ook als hij het gehuurde opnieuw verhuurd heeft aan een ander of als de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt.

Als de verhuurder om een andere reden niet wil meewerken aan een tijdelijke verlenging dan dient hij aan de rechter te verzoeken om het tijdstip vast te stellen waarop de tijdelijke huurovereenkomst eindigt.
De rechter zal een dergelijk verzoek enkel toewijzen indien de verhuurder een zwaarwichtig belang heeft bij beëindiging van de huurovereenkomst op een eerder tijdstip dan de verzochte tijdelijke verlenging.

Als de verhuurder op één van de wettelijke weigeringsgronden weigert in te stemmen met de verzochte tijdelijke verlenging dan kan de huurder aan de rechter verzoeken om te bepalen dat de huurovereenkomst toch wordt verlengd.

Zolang de rechter nog niet heeft beslist op het verzoek van een huurder of verhuurder blijft de huurovereenkomst van kracht.

Verlening van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Deze wet vervalt per 1 september 2020. Daarna kan in principe van deze mogelijkheid om een tijdelijke huurovereenkomst tijdelijk te verlengen geen gebruik meer worden gemaakt.

Omdat nu nog onduidelijk is hoelang de corona crisis voortduurt bevat de wet ook de mogelijkheid om de termijn van 1 september 2020 eenmalig te verlengen tot uiterlijk 1 december 2020.

In dat geval kunnen de tijdelijke huurovereenkomsten die voor 1 september 2020 op grond van deze wet tijdelijk zijn verlengd nogmaals – op dezelfde manier – worden verlengd.

Tot slot

Verhuurders let op!

Deze wet is nog niet van kracht. Het concept ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. Pas dus op met het tijdelijk verlengen van een tijdelijke huurovereenkomst. Zet de met je huurder(s) gemaakte afspraken en je beweegredenen om in te stemmen met een tijdelijke verlenging duidelijk op papier!

Neem vrijblijvend contact op met onze huurrechtspecialist, Pieter van Goor voor hulp bij het opstellen van de juiste schriftelijke stukken in het kader van deze Wet of andere vragen op het gebied van huur en verhuur.

« Terug