Uitbreiding van de informatieplicht

27-07-2022

Als gevolg van de Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt de informatieplicht uitgebreid. In de wet staat een lijst met gegevens die werkgevers ten minste aan hun werknemers moeten verstrekken. De meeste gegevens zijn heel vanzelfsprekend, zoals de naam van partijen, de functie van de werknemer, het tijdstip van indiensttreding. Deze lijst wordt uitgebreid.

Hieronder een opsomming van de uitbreiding:

Verschillende arbeidsplaatsen

Als de arbeid niet op een vaste plaats of niet hoofdzakelijk op een vaste plaats wordt verricht, dan vermeld de werkgever dat de werknemer vrij is zijn arbeidsplaatsen zelf te bepalen of dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen zal verrichten.

Duur of de einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De duur van de arbeidsovereenkomst was al een essentieel aspect van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Nu wordt daaraan toegevoegd de mogelijkheid om een concrete einddatum te noemen in de arbeidsovereenkomst.

Op grond van deze bepaling kan worden volstaan met het noemen van één van beide: de duur of de einddatum.

Duur betaald verlof

De aanspraak op vakantie of ander betaald verlof, waarop de werknemer recht heeft en de wijze van berekening van die aanspraken. Het betreft hier niet uitsluitend vakantieverlof, maar deze informatie omvat alle soorten verlof dat door de werkgever is geboden, en genoten kan worden tegen behoud van volle loon. Denk hierbij aan zorgverlof, ouderschapsverlof, verhuisverlof, etc.

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat werkgevers kunnen volstaan met verwijzing naar de wettelijke bepaling. In geval van zorgverlof betreft dat de Wet Arbeid en Zorg.

Procedurele aspecten beëindiging arbeidsovereenkomst

De werkgever moet informatie verstrekken over de procedure die de werkgever en de werknemer in acht moeten nemen indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. In de Richtlijn is onder andere opgemerkt dat het mede betrekking heeft op de termijn waarbinnen tegen een ontslag in beroep moet worden gegaan.

Volstaan kan worden met een verwijzing naar de wettelijke bepalingen: Voor informatie over de procedurele aspecten van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar de regels in titel 7.10 van het BW.

Bestanddelen en betaling loon

Afzonderlijke vermelding overige bestanddelen van het loon, als daarvan sprake is. Dit betreft: bijdragen in geld of in natura, betalingen van overuren, bonussen en andere rechten die de werknemer in het kader van zijn werk rechtstreeks of indirect ontvangt.

Daarnaast wordt toegevoegd dat de werknemer over de betalingswijze en de frequentie ervan moet worden geïnformeerd.

Werktijden

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een voorspelbaar en geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon

  1. Bij een voorspelbaar werkpatroon moet de werkgever informatie verstrekken over de duur van de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd, alsook over regelingen in verband met arbeid buiten de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd en het daarvoor verschuldigde loon.
  2. In geval van een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon moet meer informatie worden verstrekt. Dit betreft informatie over het beginsel dat de werktijden variabel zijn, het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht bovenop die gewaarborgde uren, de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten (referentiedagen) en de toepasselijke oproeptermijnen.

Identiteit inlener

In geval van een uitzendovereenkomst wordt de identiteit van de inlenende onderneming bekend gemaakt, indien en zodra deze bekend is.

De verplichting om deze informatie te verstrekken geldt daarmee niet alleen bij aanvang van de arbeidsrelatie. Deze informatie wordt verstrekt, telkens wanneer een nieuwe inlenende onderneming bekend is geworden.

Duur en voorwaarden proeftijd

De werkgever is verplicht aan de werknemer informatie te verstrekken over de duur en de voorwaarden van de proeftijd.

Ook hiervoor kan worden verwezen naar de wettelijke bepalingen of cao: Voor informatie over de duur en voorwaarden van de proeftijd wordt verwezen naar de regels in titel 7.10 van het BW / in de van toepassing zijnde cao.

Scholing

Informatie met betrekking tot het door de werkgever geboden recht op scholing. Dit kan zien op het aantal dagen dat een werknemer ter beschikking wordt gesteld om scholing te volgen, of algemene informatie betreffende het scholingsbeleid van de werkgever.

Wijze van informatieverstrekking

De meest essentiële informatie, denk aan: naam werkgever, loonbestanddelen, werktijden etc., moet binnen één week na indiensttreding zijn verstrekt. De overige informatie binnen één maand.

De informatie kan in elektronische vorm worden verstrekt, maar alleen als:

  1. de werkgever een bewijs van overdracht of ontvangst bewaart; en
  2. de werknemer de informatie moet kunnen afdrukken.

Schadeplichtig

Als de werkgever niet aan de informatieplicht voldoet, dan kan hij schadeplichtig zijn als door het weigeren de opgave te verstrekken of daarin onjuiste mededelingen op te nemen schade bij de werknemer ontstaat.

Het betreft schade die de werknemer lijdt doordat hij financiële verplichtingen is aangegaan naar aanleiding van mededelingen van de werkgever, welke mededelingen later onjuist blijken te zijn. Hierbij kan gedacht worden aan financiële verplichtingen met betrekking tot kinderopvang. Een ander voorbeeld is dat bij het einde van de arbeidsovereenkomst blijkt dat de werkgever de werknemer jarenlang onjuist heeft geïnformeerd over bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen.

Het Hof Den Haag oordeelde dat een werknemer, met een beroep op de toepasselijke cao, aanspraak kon maken op de vergoeding van reistijd voor zijn reizen van huis naar klanten, nu de werkgever had nagelaten aan te geven wat de plaats was waar de werkzaamheden zouden worden verricht. De verplichting om dit aan te geven rustte ex artikel 7:655 lid 1 sub b BW op de werkgever, waarmee tevens de bewijslast voor de werkgever gegeven was.

Advies

Gelet op de uitbreiding van de informatieplicht, is het raadzaam om uw standaard arbeidsovereenkomst en/of personeelshandboek / arbeidsreglementen aan te passen, zodat de juiste informatie wordt verstrekt.

Aan de werknemer die op 1 augustus 2022 reeds in dienst is hoeft de werkgever slechts op verzoek opgave te doen van de nieuwe gegevens, binnen een maand na een dergelijk verzoek.

Heeft u vragen over informatieplicht of de wetgeving Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden? Neemt u dan contact op met onze arbeidsrechtspecialist Linda Jacobs.

« Terug