Verjaring: is de grond van de buren of van jou?

01-06-2022

Eigendom verkrijgen of verliezen door verjaring, is mogelijk.

Bij deze blog heb ik een plaatje gemaakt, waarnaar ik verwijs.

Piet en Cor zijn al 25 jaar buren van elkaar. De percelen van de buren grenzen aan elkaar. De buren hebben altijd de blauwe lijn als erfgrens gehanteerd. Op enig moment heeft Cor het Kadaster ingeschakeld om een erfgrensmeting uit te laten voeren. Uit de meting van het Kadaster blijkt dat de erfgrens de oranje lijn is. Gedurende 25 jaar heeft Piet dus grond in bezit gehad, terwijl die eigenlijk eigendom van Cor was. Moet Piet de grond in dat geval teruggeven?

Twee soorten verjaring

Het kan zijn dat Piet eigenaar is geworden van het stuk grond op basis van verjaring. Er zijn twee soorten verjaring: verkrijgende en bevrijdende verjaring. In deze blog bespreek ik beide soorten.

Verkrijgende verjaring

Voor verkrijgende verjaring geldt een aantal voorwaarden: (1) er moet sprake zijn van bezit, (2) de bezitter moet te goeder trouw zijn en (3) de bezitter (of de rechtsvoorgangers) moet (in dit geval) de grond minimaal tien jaar onafgebroken in het bezit hebben gehad.

Of er sprake is van bezit hangt af van de feitelijke omstandigheden. De rechter zal bij elke situatie apart beoordelen of er sprake is van bezit. Daarbij zal gekeken worden naar wat de bezitter van de grond – in dit geval Piet – met het stukje grond heeft gedaan. Heeft hij zich ten aanzien van de grond gedragen als eigenaar? Het gras maaien, bloemen planten, misschien een hekje er om heen?

De bezitter moet daarnaast te goeder trouw zijn. Wist de bezitter of had hij moeten weten dat hij niet de eigenaar was van het stukje grond, dan is hij niet te goeder trouw.

Bij verkrijgende verjaring geldt een termijn van tien jaar, maar die moet wel onafgebroken zijn. Is dat niet het geval? Dan is er ook (nog) geen sprake van verkrijgende verjaring.

Bevrijdende verjaring

Het verschil met verkrijgende verjaring is dat de bezitter in geval van bevrijdende verjaring niet te goeder trouw hoeft te zijn. Er geldt een termijn van twintig jaar in plaats van tien jaar. Daarbij geldt ook dat het niet uitmaakt wat er in die twintig jaar is gebeurd. Bij bevrijdende verjaring is enkel van belang wie twintig jaar na het bezitsverlies van de eigenaar de bezitter is. Degene die op dat moment de bezitter is, is de nieuwe eigenaar.

Stuiten 

Stel Cor weet dat het stukje grond dat Piet in gebruik heeft van hem is, maar vindt het geen probleem dat Piet de grond gebruikt. Om te zorgen dat Piet geen aanspraak kan maken op verkrijgende dan wel bevrijdende verjaring, moet Cor de verjaring stuiten. Dit kan Cor doen door een brief naar Piet te sturen waarin hij aangeeft dat hij eventueel lopende verjaringen stuit. Op dat moment begint vanaf deze ‘stuiting’ een nieuwe termijn te lopen.

Voorbeeldbrief

Wil je een voorbeeld van een stuitingsbrief, neem dan gerust contact op. Ook kunnen Cor en Piet samen afspraken maken over het gebruik. Als Cor aan Piet schriftelijk toestemming geeft voor het gebruik, kan er ook geen verjaring ontstaan.

Conclusie

Heb jij een stuk grond van een ander in bezit of een ander van jou? Mogelijk heb je eigendom verkregen of loop je het risico op verlies van eigendom. Als een ander grond van jou in gebruik heeft, stuur dan op tijd een stuitingsbrief als je een beroep op verkrijgende dan wel bevrijdende verjaring wil voorkomen, of maak samen afspraken.

Kan ik jou hiermee helpen? Neem dan gerust contact met mij op.

Kelly Weijdt

« Terug