Verzet tegen Coronaboete: hoe doe je dat?

25-05-2020

Naar aanleiding van de blog van Frank Janzing over de Coronaboete en de daaropvolgende krantenartikelen in Trouw, AD en de Gelderlander, ontvingen wij veel reacties en vragen. Veel vragen hadden betrekking op het instellen van verzet tegen de strafbeschikking. Hoe doe je dat en waar moet je op letten?

In deze blog geven wij hier uitleg over en tref je een link aan naar een gratis modelbrief (word-bestand) die je kunt gebruiken om verzet in te stellen.

Verzet binnen veertien dagen

Het instellen van verzet tegen een strafbeschikking is geregeld in de wet. De wet stelt de eis dat het verzet binnen veertien dagen, nadat de strafbeschikking is uitgereikt, moet worden ingesteld. De termijn van veertien dagen begint ook te lopen zodra zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de strafbeschikking (op een andere wijze) bekend is geworden.

Let op: het enkel aanzeggen door een Boa of politieagent dat een strafbeschikking zal volgen, geldt niet als zo’n omstandigheid. In de regel gaat de termijn lopen zodra de strafbeschikking is uitgereikt of ontvangen.

Ben je te laat, dan kan het verzet niet-ontvankelijk worden verklaard.

Indienen bij parket

Het verzet kan persoonlijk worden ingesteld bij het parket dat in de strafbeschikking wordt vermeld. Het is beter om het schriftelijk in te dienen. Dat kan bij gewone brief, gericht aan de officier van justitie. De brief moet van een datum worden voorzien en worden ondertekend. Maak ook duidelijk om welke strafbeschikking het gaat, dus: kenmerk vermelden.

Tip: stuur een kopie van de strafbeschikking mee.

Het verzet kan ook door een advocaat worden ingesteld. Voor het instellen van verzet wordt door de Raad voor Rechtsbijstand echter geen toevoeging verstrekt. De kosten komen dan ook voor eigen rekening. Wil je kosten besparen, dan is ons advies om het verzet zelf in te stellen.

Inhoud verzetbrief

Het verzet is vormvrij. Dat betekent dat er geen speciale eisen aan de inhoud van de brief worden gesteld. Volstaan kan worden met de regel: “Hierbij stel ik verzet in tegen de strafbeschikking van (datum en kenmerk)”.

Het is beter om de gronden van het verzet te benoemen en toe te lichten. Je kunt het niet eens zijn met de boete omdat je vindt dat je überhaupt niets fout hebt gedaan. Je kunt ook aangeven dat je de boete te hoog vindt of de regels onduidelijk. We hebben een voorbeeld (Word document) gemaakt dat je hier kunt downloaden. Je kunt de brief naar eigen inzicht aanpassen en toespitsen op je specifieke situatie.

Wil je dat wij de brief nog tegenlezen, dan kan dat. Daarvoor vragen we een vergoeding van € 50,= inclusief BTW.

Belangrijk: betaal niet!

Als je verzet wilt instellen moet je de boete in ieder geval niet betalen. Door het betalen vervalt namelijk het recht van verzet. Dat is anders dan bij bijvoorbeeld verkeersboetes. Daar geldt het omgekeerde.

Hoe gaat het verder?

De ontvangst van het verzet zal door het arrondissementsparket schriftelijk worden bevestigd. De officier van justitie kan de strafbeschikking naar aanleiding van het verzet intrekken of wijzigen. Dat zal hij vervolgens laten weten. Als de officier van justitie meent dat de boete (in volle omvang) terecht is opgelegd, zal hij de zaak voorleggen aan de (kanton)rechter. Als dat het geval is zul je op enig moment (reken op een tijdsverloop van tenminste een jaar) een oproep (dagvaarding) ontvangen om bij de rechter te verschijnen.

Wat kunnen wij verder voor je doen?

Zoals al gezegd, kan voor het indienen van verzet geen aanspraak worden gemaakt op gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Dat geldt in beginsel ook voor de behandeling van het verzet door de kantonrechter. Wellicht dat door de maatschappelijke discussie die nu gaande is dit later anders zal zijn. Te zijner tijd kunnen we dat bekijken. Als je je dan wil laten bijstaan door een advocaat, zijn daar wel kosten aan verbonden. Ofwel ben je een eigen bijdrage verschuldigd (in geval van een toevoeging) of we moeten met betrekking tot de kosten een afspraak maken.

Het bijstaan kan op verschillende manieren. Je belangen kunnen het best behartigd worden doordat de advocaat meegaat naar de zitting. De werkzaamheden (en daarmee de kosten) kunnen ook worden beperkt tot bijvoorbeeld het opvragen en bespreken van het dossier. Daarnaast kan de advocaat voorlichting geven en tips geven over de zitting bij de kantonrechter. Voor de verschillende manieren van dienstverlening kunnen we een (lage) prijsafspraak maken.

Als het verzet gegrond wordt verklaard, kunnen de kosten van juridische bijstand worden verhaald op de Staat. Daarom spreken we een ‘succes-fee’ af. Als de zaak wordt gewonnen, berekenen we het volle tarief.

Meer weten?

Schroom niet om hierover contact met ons op te nemen.

ALEX advocaten maakt het recht TOEGANKELIJK

« Terug