Voortijdig einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

05-01-2022

Een veelvoorkomend misverstand is dat een werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd altijd tussentijds kan opzeggen. Mijn ervaring is dat dit misverstand het gevolg is van het zogenoemde tussentijdse opzegbeding, dat in de arbeidsovereenkomst staat (althans zou moeten staan). Dit opzegbeding zorgt er echter niet voor dat een werkgever een arbeidsovereenkomst zomaar tussentijds kan opzeggen.

Uiteraard is het altijd mogelijk om in onderling overleg met de werknemer de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Maar wat als de werknemer daaraan niet wil meewerken, wat kan de werkgever doen?

Tussentijds opzegbeding

Ten eerste is het van belang om een tussentijds opzegbeding op te nemen in uw arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Zonder tussentijds opzegbeding, kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd namelijk niet tussentijds (voor het bereiken van de afgesproken einddatum) worden opgezegd.

Ontbreekt een tussentijds opzegbeding, dan kan werkgever niet, en in beginsel ook de werknemer niet, tussentijds opzeggen.

Ontslagregels arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Vervolgens gelden de “normale” ontslagregels. Oftewel, de ontslagregels voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zijn gelijk aan de ontslagregels voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst is dan bijvoorbeeld mogelijk gedurende de proeftijd, wegens het bereiken van de AOW-gerechtige leeftijd of in geval van ontslag op staande voet.

Als deze situaties niet aan de orde zijn, dan is een ontslagprocedure een optie. Daarvoor moet sprake zijn van een redelijke grond voor ontslag en geldt een preventieve ontslagtoets. De werkgever moet een ontslagaanvraag indienen bij UWV of een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.

Doorlooptijd

Het nadeel in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is dat ontslagprocedures vaak een doorlooptijd van ten minste twee maanden kennen. Aangezien het gaat om een arbeidsovereenkomst met een vastgelegde einddatum, is het in de praktijk vaak niet meer zinvol om deze procedure te starten. De arbeidsovereenkomst is dan al van rechtswege geëindigd voordat UWV of de kantonrechter uitspraak heeft gedaan.

Het is dus van belang om een kosten/baten-afweging te maken, voordat u stappen onderneemt.

Aanzegging

Als het doorlopen van een ontslagprocedure niet zinvol is, vergeet dan de aanzegplicht niet. Een werkgever is verplicht om uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, de werknemer schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst eindigt (of wordt voortgezet en onder welke arbeidsvoorwaarden).

Deze aanzegplicht geldt niet als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden of als de einddatum van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld (bijv. in geval van vervanging bij ziekte).

Als de werkgever niet tijdig voldoet aan de aanzegverplichting, dan zal de arbeidsovereenkomst alsnog op de afgesproken einddatum eindigen, maar is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal één maandloon.

Transitievergoeding

Bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever, heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt namelijk berekend vanaf dag 1 van een arbeidsovereenkomst. Zolang de werknemer niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, zal hij aldus recht hebben op de transitievergoeding.

Dit geldt voor ontslag tijdens de proeftijd, na het doorlopen van een ontslagprocedure en ook na het eindigen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Tot slot

Mijn advies is om na te gaan of in uw standaard arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een tussentijds opzegbeding staat. Mocht u in de situatie komen dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortijdig wil beëindigen, dan is een kosten/baten-afweging van belang. Welke ontslagmogelijkheid is er? Is het, gelet op de resterende duur van de arbeidsovereenkomst, zinvol om de gang naar UWV of kantonrechter te maken? Ik kan u hierbij helpen.

Ten slotte raad ik u aan om bij aanvang van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd er rekening mee te houden dat tussentijdse beëindiging niet zonder meer mogelijk of qua tijd haalbaar is. Denk dan aan de aanzegplicht!

Linda Jacobs

« Terug