Wijzigingen arbeidsrecht 2019: wat u nu moet weten

28-12-2018

Per 1 januari 2019 worden enkele wijzigingen in het arbeidsrecht van kracht. In deze blog zijn de wijzigingen kort uiteengezet. Vergeet niet de tip onderaan te lezen!

Overuren uitbetalen

Vanaf 1 januari 2019 moeten overuren worden uitbetaald. Compensatie in tijd-voor-tijd is niet meer toegestaan. Tijd-voor-tijd is alleen nog maar mogelijk als dat in een cao is geregeld.

Geboorteverlof

In plaats van twee dagen kraamverlof, krijgt de partner van een moeder vanaf 1 januari 2019 een week geboorteverlof. Het verlof is volledig doorbetaald.

Het adoptieverlof voor werknemers die een kindje uit het buitenland adopteren wordt uitgebreid van vier weken naar zes weken. Tijdens dit verlof heeft de werknemer recht op een uitkering van UWV.

Verkorting 30%-regeling buitenlandse werknemers

De 30%-regeling is een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid. De looptijd van deze regeling wordt verkort van 8 jaar naar 5 jaar. Deze verkorting geldt zowel voor nieuwe gevallen als voor bestaande gevallen. Heeft u een werknemer onder de 30%-regeling? Controleer dan tijdig welke regels voor u gaan gelden.

Maximumbedrag transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2019 stijgt het maximumbedrag van de transitievergoeding van € 79.000,- naar € 81.000,-. Als het jaarloon van de werknemer hoger is dan € 81.000,- bruto, dan geldt het jaarsalaris als maximum.

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Bij de invoering van de WWZ heeft de wetgever al onder ogen gezien dat de transitievergoeding een heikel punt kan zijn voor kleine werkgevers. De overbruggingsregeling transitievergoeding is bedoeld om kleine werkgevers, die wegens een slechte financiële situatie werknemers moeten ontslaan, te ontzien. Op basis van deze overbruggingsregeling hoeft de kleine werkgever bij het berekenen van de transitievergoeding de dienstjaren van de werknemer die voor 1 mei 2013 liggen niet mee te tellen.

De overbruggingsregeling kan alleen worden toegepast als de werkgever aan drie strikte voorwaarden voldoet. Die voorwaarden zijn nu zo strikt, dat een werkgever vrijwel failliet moet zijn om daaraan te voldoen. Deze voorwaarden worden gewijzigd:

  1. Nu is vereist een negatief resultaat in elk van de drie boekjaren, voorafgaand aan het jaar waarin het verzoek tot ontslag is ingediend.
    Wijziging: dat wordt een gemiddeld negatief resultaat over de drie voorafgaande boekjaren tezamen.
  2. Nu is vereist een negatief eigen vermogen aan het einde van het voorafgaande boekjaar.
    Wijziging: het eigen vermogen aan het einde van het voorafgaande boekjaar mag ten hoogste 15% zijn van het totale eigen vermogen van de onderneming.
  3. Nu en geen wijziging: de waarde van de vlottende activa is kleiner dan de schulden met een resterende looptijd van ten hoogte een jaar.

Overigens eindigt de overbruggingsregeling transitievergoeding in principe per 1 januari 2020. Daarna vallen kleine werkgevers onder hetzelfde regime als andere werkgevers.

LET OP: Als u een beroep wilt doen op de overbruggingsregeling, dan moet u er wel voor zorgen dat u dat tijdig doet. Te laat is te laat. Dat kan niet meer worden gerepareerd. Neemt u hierover gerust contact met ons op.

Wijziging 2020

Weliswaar geen wijziging in 2019, maar het is in 2019 wel al van belang om reken te houden met een voorgenomen wijziging in 2020. In het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is voorgesteld dat werknemers vanaf de eerste dag van het dienstverband recht krijgen op een transitievergoeding. Dit geldt dus ook tijdens de proeftijd en voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. Deze wijziging zal waarschijnlijk directe werking krijgen.

TIP: houdt er bij het aangaan van bepaalde tijdscontracten in 2019, die eindigen na 1 januari 2020, al rekening mee dat u een transitievergoeding moet betalen als u (als werkgever) het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst niet te verlengen.

Heeft u vragen? Onze arbeidsrechtspecialist Linda Jacobs helpt u graag.

« Terug