Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Drie tips bij een vergunning met Bibob voorschriften

Drie tips bij een vergunning met Bibob voorschriften

Steeds vaker wordt er door het bevoegd gezag (de instantie die de vergunning verleent) een Bibob-toets uitgevoerd bij de aanvraag van een vergunning. Ondernemers in onder meer de horeca en het vastgoed krijgen hiermee te maken. Op grond van de Wet Bibob kan het bevoegd gezag toetsen of zij geen gevaar loopt dat zijn criminaliteit faciliteert. Het bevoegd gezag of het Landelijk Bureau Bibob toetst of er een vorm van gevaar is dat een ondernemer de vergunning gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Indien er geconcludeerd wordt dat er sprake is van gevaar, kan het bevoegd gezag Bibob voorschriften aan de aangevraagde vergunning verbinden. Deze voorschriften hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor ondernemers. Het uitvoeren van de voorschriften kost een ondernemer vaak veel geld en moeite. Geen wonder dat ondernemers deze voorschriften dan ook liever kwijt dan rijk zijn. Hoe je de kans zo groot mogelijk maakt dat je van deze voorschriften afkomt, leg ik uit in deze blog.

Reikwijdte Wet Bibob

De Wet Bibob is op een groot aantal handelingen van de overheid van toepassing. De Wet Bibob is onder meer van toepassing bij:

  • Vergunningen;
  • Subsidies;
  • Overheidsopdrachten; en
  • Vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is.

De Wet Bibob is ook op veel branches van toepassing. Onder meer kansspelen, horeca, vastgoed en vervoer. De Wet Bibob wordt regelmatig gewijzigd en er worden nieuwe sectoren toegevoegd aan het bereik van de Wet Bibob.

Bevoegdheid uit Wet Bibob

Als de Wet Bibob van toepassing is, dan mag het bevoegd gezag de partij waarmee zij zaken doet screenen. Meestal stuurt het bevoegd gezag eerst een vragenlijst naar de aanvrager. Ook kan zij zelf onderzoek doen bij bepaalde bronnen. Het bevoegd gezag kan gegevens opvragen bij bijvoorbeeld Politie en Belastingdienst.

Als het bevoegd gezag het niet vertrouwt, dan kan zij aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB) vragen om advies uit te brengen over de aanvrager. Ik schreef daar al eerder een blog over. Uiteindelijk kan het LBB bepalen dat er sprake is van een ernstig of beperkt gevaar dat de aanvrager de vergunning zal gebruiken om strafbare feiten mee te plegen. Ook kan er gevaar bestaan dat de vergunning wordt gebruikt voor witwaspraktijken.

Wet Bibob voorschriften

Als er eenmaal een vorm van gevaar is vastgesteld, kan het bevoegd gezag de aanvraag (bij ernstig gevaar) weigeren. Maar zij kan er ook voor kiezen om voorschriften aan de vergunning te verbinden. Voorbeelden van deze voorschriften zijn:

  • Periodiek verslag uitbrengen aan bevoegd gezag;
  • Verbreken samenwerkingsverbanden met bedrijven / vennoten;
  • Extra inzage geven in financiële gesteldheid onderneming.

Hoe ver mag bevoegd gezag gaan volgens de Wet Bibob?

De voorschriften op basis van de Wet Bibob moeten gericht zijn op het beperken of wegnemen van het gevaar. Ze mogen niet verder gaan dan dit. Dit houdt in dat de voorschriften bijvoorbeeld geen algemene verbodsbepaling mogen inhouden. Een voorschrift dat een onderneming nooit meer een strafbaar feit mag plegen is niet gericht op het wegnemen van het gevaar.

Het bevoegd gezag zal dus goed moeten kijken of het voorschrift wel gericht is op het wegnemen van het geconstateerde gevaar. Er zal altijd een verband moeten zijn tussen vergunning en het Bibob onderzoek.

Ook moet het voorschrift in de vergunning ‘voldoende bepaald zijn’. Het moet voor een ondernemer dus voldoende duidelijk zijn wat er precies van hem verwacht wordt. Als hier discussie over bestaat, is het vergunningvoorschrift niet juist in de zin van de Wet Bibob.

Wat kunt u doen? Drie tips bij een vergunning met een Bibob voorschrift

  • Dien altijd een zienswijze in als er een (voor u) negatief Bibob-advies wordt gegeven.
  • Ga op tijd in bezwaar tegen de vergunning waar het voorschrift aan verbonden is. Ook als u het eens bent met de rest van de vergunning.
  • Schakel zo vroeg mogelijk in de procedure een advocaat in. Op die manier kunt u de meeste invloed uitoefenen op de besluitvorming van het bevoegd gezag.

Krijgt u te maken met een Bibob-onderzoek of een vergunning met voorschriften? Wij staan u graag te woord. Neemt u contact op met Robin Link via 088 410 44 11 of via het contact-formulier aan de zijkant van deze pagina.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.