Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Privacyverklaring

Privacystatement.

Bestemd voor cliënten van ALEX advocaten

ALEX advocaten vindt een goede omgang met persoonsgegevens belangrijk en is zich bewust van de privacywetgeving. ALEX advocaten is ervoor verantwoordelijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In dit privacystatement leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Overeenkomst van opdracht

Wanneer u ALEX advocaten opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, wordt er een overeenkomst van opdracht gesloten tussen u en ALEX advocaten. ALEX advocaten zal u dan vragen om persoonsgegevens te verstrekken. ALEX advocaten verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om de door u verstrekte opdracht te kunnen verrichten. Daarnaast kan de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ALEX advocaten verbindt zich ertoe om persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken en het vertrouwelijke karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wettelijke voorschriften. ALEX advocaten zal niet meer gegevens van u verwerken dan noodzakelijk is om haar rechten en plichten na te kunnen komen. Dit betekent ook dat ALEX advocaten uw gegevens niet zal gebruiken voor andere doeleinden dan in dit privacystatement genoemd. ALEX advocaten heeft naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen, zal ALEX advocaten voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?

Wij kunnen de volgende van persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam- en adresgegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • BSN-nummer en nummer identiteitsbewijs (Wwft);
 • gegevens over uw woon- en leefsituatie;
 • NAW-gegevens van uw partner.

De meeste gegevens krijgt ALEX advocaten rechtstreeks van u. Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens van derden ontvangen, bijvoorbeeld van uw wederpartij. Tot slot kunnen wij persoonsgegevens verkrijgen uit publieke bronnen, zoals sociale media.

Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens is enerzijds de uitvoering van onze opdracht. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om ons werk goed te kunnen uitvoeren, uw belangen te kunnen behartigen en de gemaakte afspraken te kunnen nakomen. Anderzijds verwerken wij persoonsgegevens voor het onderhouden van onze relaties en kennisdeling, bijvoorbeeld door u te informeren via nieuwsberichten of u uit te nodigen voor seminars.

Derde partijen

Alleen medewerkers van ALEX advocaten hebben toegang tot uw persoonsgegevens en mogen deze inzien en, voor zover nodig, verwerken. Eenieder die toegang heeft tot persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een geheimhoudingsplicht.
ALEX advocaten verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of rechtelijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ALEX advocaten.

Bewaartermijnen

De bewaartermijnen zijn vastgesteld op basis van de wet- en regelgeving. ALEX advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, worden uw persoonsgegevens direct verwijderd uit het systeem.

Uw rechten

Op basis van de privacywet- en regelgeving heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdracht en bezwaar. Hieronder vindt u meer informatie over deze rechten:

Recht op inzage

Dit is het recht om uw persoonsgegevens ter inzage op te vragen. Bij een verzoek tot inzage krijgt u een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de rechtsgrond en doelen van de verwerking van de gegevens.
De navolgende gegevens hoeft ALEX advocaten niet te verstrekken:

 • Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
 • Persoonsgegevens van derden;
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van de AVG.
Recht op rectificatie

Als de persoonsgegevens die ALEX advocaten van u verwerkt niet juist zijn, heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten aanpassen.

Recht van verwijdering

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als ALEX advocaten uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het doel waarvoor zij het heeft gekregen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, zoals onze wettelijke plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor de belastingdienst.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties heeft u de mogelijkheid te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst te beperken.

Recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit

Op uw verzoek, zal ALEX advocaten alle persoonsgegevens die wij van u hebben in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u verstrekken en/of overdragen aan een door u aangewezen derde.

Recht op bezwaar

In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden, kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Als uw bezwaar gerechtvaardigd is, dan beëindigt ALEX advocaten direct de verwerking van de persoonsgegevens. ALEX advocaten is niet verplicht gehoor te geven aan het bezwaar als het verwerken van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting of de uitvoering van de overeenkomst.

Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, dan kunt u schriftelijk (per e-mail of per post) een verzoek indienen. Het verzoek wordt binnen vier weken beantwoord. ALEX advocaten kan vragen om identificatie, voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen.

U kunt uw verzoek indienen bij ALEX advocaten via onderstaande contactgegevens:

ALEX advocaten
Spoorstraat 43
6602 AW Wijchen
088 410 44 11
info@alexadvocaten.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. Mochten wij er toch niet samen uitkomen, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nog vragen?

ALEX advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van dit privacystatement nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u uiteraard contact opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

Wijziging van dit privacystatement

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 23 oktober 2023. ALEX advocaten kan dit privacystatement wijzigen. Wij raden u daarom aan om dit privacystatement regelmatig te raadplegen.

ALEX advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van dit privacystatement nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u uiteraard contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

ALEX advocaten
Spoorstraat 43
6602 AW Wijchen
088 410 44 11
info@alexadvocaten.nl