Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Hoe verhoudt de geheimhoudingsovereenkomst zich tot de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen?

Hoe verhoudt de geheimhoudingsovereenkomst zich tot de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen?

Ondernemers die samen gaan werken aan een nieuw product of dienst, willen in de verkennende fase op basis van vertrouwelijkheid informatie met elkaar uitwisselen. Vaak doen ze dit in de vorm van een geheimhoudingsovereenkomst of een non-disclosure agreement (NDA). In de NDA wordt afgesproken welke informatie geheim is, voor welk doel deze wordt verstrekt en wat de ontvangende partij wel en niet mag doen. Er bestaat echter ook een wet die de bescherming van bedrijfsgeheimen regelt: De wet inzake Bescherming van Bedrijfsgeheimen. Deze wet beschermt de illegale openbaarmaking en verspreiding van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsgeheimen. Voorheen kon deze informatie enkel beschermd worden door het sluiten van een NDA. In dit artikel leg ik uit wat de toegevoegde waarde is van een NDA na inwerkingtreding van de wet.

Wat is een bedrijfsgeheim?

Niet alle informatie wordt gekwalificeerd als een bedrijfsgeheim. In de eerste plaats dient sprake te zijn van geheime informatie: de informatie is niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk. Voorts moet de informatie handelswaarde hebben. Tot slot moeten redelijke maatregelen zijn genomen om het bedrijfsgeheim vertrouwelijk te houden. Onder redelijke maatregelen worden onder andere verstaan encryptie van digitale informatie of het opnemen van een geheimhoudingsclausule in een overeenkomst.

Door invoering van de wet Bescherming bedrijfsgeheimen, heeft de benadeelde partij in het geval inbreuk wordt gemaakt op de geheimhoudingplicht de mogelijkheid om via de rechter een aantal rechtsmaatregelen af te dwingen, waaronder staking van het gebruik van het bedrijfsgeheim, staking van productie van inbreukmakende goederen of verbod op openbaarmaking van het bedrijfsgeheim.

Verhouding NDA – Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

De wet Bescherming Bedrijfsgeheimen bepaalt welk handelen wel en niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt.

Zo bepaalt artikel 2 dat het verkrijgen van een bedrijfsgeheim zonder de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim o.a. onrechtmatig is, wanneer het bedrijfsgeheim is verkregen door het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van documenten waarover de houder van het bedrijfsgeheim rechtmatig beschikt en die het bedrijfsgeheim bevatten. Het gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim is ook onrechtmatig wanneer het bedrijfsgeheim zonder de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim wordt gebruikt of openbaar gemaakt door een natuurlijke persoon of rechtspersoon die inbreuk maakt op een geheimhoudingsovereenkomst of op een contractuele of andere verplichting tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim.

De wet laat dus uitdrukkelijk ruimte open voor het sluiten van een NDA. In de NDA kan onder meer worden opgenomen wat de doelstelling waarvoor vrijgegeven informatie (niet) mag worden gebruikt is, op welke manier informatie ter beschikking zal worden gesteld, welke personen toegang mogen hebben tot vrijgegeven informatie en onder welke voorwaarden informatie met derden kan worden gedeeld.

In de wet wordt ook uitgelegd wanneer het verkrijgen niet onrechtmatig is. De wet biedt in die zin dus ook een bruikbaar kader. Als het onrechtmatig verkrijgen van een bedrijfsgeheim wordt o.a. niet beschouwd het verkrijgen door middel van onafhankelijke ontdekking of onafhankelijk onderzoek van een product of voorwerp dat ter beschikking van het publiek is gesteld of dat op een rechtmatige manier in het bezit is van degene die de informatie verwerft en die niet gebonden is aan een rechtsgeldige verplichting het verkrijgen van het bedrijfsgeheim te beperken.

Belang NDA

Indien een NDA werd gesloten, zal het eenvoudiger zijn om aan te tonen dat er sprake is van een bedrijfsgeheim conform de wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. Door het sluiten van een NDA hebben zij immers redelijke maatregelen genomen ter bescherming van het bedrijfsgeheim. Daarnaast staat het illegale gebruik eerder vast, aangezien het gebruik ervan een inbreuk vormt op de gesloten NDA. De wet biedt een bruikbaar kader, maar het blijft noodzakelijk een NDA te sluiten.

Wilt u hulp bij het opstellen van een NDA? Wij hebben meerdere modellen en kunnen die eenvoudig voor uw project op maat maken.

Team ALEX advocaten.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.