Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Nieuwe wetgeving turboliquidaties

Nieuwe wetgeving turboliquidaties

Op 15 november 2023 is nieuwe wetgeving in werking getreden die misbruik van turboliquidaties tegen moet gaan. Het gaat om de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie[BL1] .

Wat is een turboliquidatie?

Wanneer er op het moment van liquidatie (vrijwel) geen baten meer zijn, kan de rechtspersoon worden geliquideerd. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding gevolgd door een uitschrijving van de rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel is voldoende om de rechtspersoon te liquideren. Door middel van een turboliquidatie kan een rechtspersoon dus snel en makkelijk worden geliquideerd (ontbonden). Vanwege de snelheid waarmee zo een liquidatie kan plaatsvinden, is de naam “turboliquidatie” eraan gegeven.  

Maar…

Juist vanwege de minimale vereisten om te liquideren, leent de turboliquidatie zich perfect voor misbruik door ondernemers die minder goede intenties hebben. Immers, een vennootschap waarin veel schulden (en dus schuldeisers) zitten, maar zonder vermogen, kan worden ontbonden door middel van een turboliquidatie. De schuldeisers blijven dan met lege handen en weinig tot geen informatie achter. Ook is er geen curator, zoals in geval van een faillissement, die het handelen van de bestuurder toetst. De wetgever wil dit misbruik bestrijden en heeft maatregelen getroffen die zijn terug te vinden in de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie brengt een aantal belangrijke wijzigingen rondom de turboliquidatie met zich mee.

1. Financiële verantwoording

De eerste wijziging betreft de financiële verantwoording die het bestuur van de te liquideren rechtspersoon moet afleggen wanneer er geliquideerd wordt. Zo moet onder meer een staat van baten en lasten worden opgemaakt. Verder moet worden aangegeven wat de oorzaak is van het ontbreken van baten en moeten jaarrekeningen die niet zijn gedeponeerd alsnog worden gedeponeerd. Het bestuur moet deze informatie vervolgens neerleggen bij de Kamer van Koophandel en daarvan mededeling doen aan schuldeisers van de rechtspersoon. Het idee hierachter is dat schuldeisers beter van informatie worden voorzien en dus meer inzage krijgen in de reden/oorzaken van de ontbinding van de rechtspersoon.

2. Inzageverzoek

Als het bestuur niet aan deze verplichting voldoet, kan iedere schuldeiser een inzageverzoek bij de rechter indienen. Dat is de tweede wijziging die volgt uit de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.

3. Bestuursverbod

Derde wijziging betreft het bestuursverbod dat op vordering van het Openbaar Ministerie (en in sommige gevallen ook door een curator) makkelijker kan worden opgelegd aan bestuurders van geliquideerde vennootschappen.

Toekomst

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie zorgt er vooral voor dat er meer informatie vanuit de geliquideerde rechtspersoon moet komen over de financiële gang van zaken, inclusief de administratieve last die daarmee gepaard gaat. Het doel van deze informatievoorzieningen is om schuldeisers beter te informeren over de financiële achtergrond van de geliquideerde rechtspersoon. Of dat ook tot gevolg heeft dat er minder misbruik wordt gemaakt van de turboliquidatie valt te bezien. Malafide bestuurders zullen hun best doen om de cijfers beter te presenteren dan ze daadwerkelijk zijn, waardoor schuldeisers alsnog op het verkeerde been worden gezet.

Wilt u meer informatie over de turboliquidatie, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Britt Loeffen


 [BL1]https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2023-243.html

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.