Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Omgevingswet en overgangsrecht

Omgevingswet en overgangsrecht

In deze blog behandelen we de vraag welk overgangsrecht van toepassing is op een omgevingsvergunning die wordt aangevraagd voor bouwen en voor de afwijking van het bestemmingsplan voor een project[1]. We sluiten af met een tip voor projectontwikkelaars.

Onder de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet wordt een omgevingsvergunning voor bouwen de omgevingsvergunning voor een technische bouwactiviteit.[2] Een omgevingsvergunning voor de afwijking van het omgevingsplan (dit is de nieuwe naam voor het bestemmingsplan), wordt de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit[3]

Kruimelregeling en uitgebreide procedure

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuist het huidige generieke stelsel van de kruimelgevallen naar het omgevingsplan (dat is in eerste instantie het bestaande bestemmingsplan + een aantal rijksregels zoals de kruimelregeling, dit geldt totdat de gemeente een eigen omgevingsplan volgens de regels van de Omgevingswet vaststelt). Bij de vaststelling van een (nieuw) omgevingsplan, kan een gemeente zelf haar eigen regels bepalen over wat wel of niet vergunningvrij is.

Er komt straks één reguliere procedure voor het verlenen van omgevingsvergunningen. Omdat er best veel verandert onder de Omgevingswet, is het belangrijk om te weten welk recht op je project van toepassing is. Voor deze blog ga ik ervan uit dat je bij voorkeur je vergunning krijgt voor je project onder de huidige regelgeving (omdat die procedure bekend is en waarschijnlijk de minste vertraging oplevert).

Hoofdregel

Voor bouwplannen en afwijkingen van het bestemmingsplan geldt het volgende overgangsrecht. Als voor inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of voor de afwijking van het bestemmingsplan is aangevraagd, blijft het oude recht van toepassing tot het moment dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is.[4] Het aanvraagmoment is bepalend. Dit geldt dus zowel voor reguliere omgevingsvergunningen (inclusief de huidige kruimelvergunning) als voor de omgevingsvergunning waarvan eerst een ontwerp ter visie wordt gelegd en waarvoor de uitgebreide procedure geldt.

Als de omgevingsvergunning onder het recht dat geldt tot 1 januari 2024 onherroepelijk is geworden, geldt de omgevingsvergunning ook als omgevingsvergunning in de zin van de Omgevingswet.

Bestemmingsplanstop

Veel gemeenten hebben moeite om op tijd alles in gereedheid te hebben voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er zijn gemeenten die zelfs tot een bestemmingsplanstop hebben ingesteld.

Tip voor de praktijk

Als je project inmiddels behoorlijk is uitgewerkt en je zou bij wijze van spreken gereed zijn voor het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure, dan kun je overwegen om nog voor 1 januari 2023 een aanvraag in te dienen voor je project op basis van de huidige uitgebreide procedure. Je hebt dan nog steeds medewerking van de gemeenteraad nodig (in de vorm van een verklaring van geen bedenkingen), maar de procedure is relatief gezien, lichter en sneller.

Wil je hier meer over weten of met ons sparren of jouw project zich hiervoor leent? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Caren Schipperus

Floor van Bussel

[1] Formeel: de procedure op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a en c Wabo in combinatie met artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 of sub 3 van de Wabo. Vergunningverlening op grond van sub 2 geschiedt in combinatie met Bijlage II Bor, de vergunningvrije (of kruimel) regels. Vergunningverlening voor activiteiten als bedoeld onder sub 3, de uitgebreide vergunning (voor activiteiten die omvangrijker zijn dan hetgeen vergunningvrij mogelijk is gemaakt) is mogelijk als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Het toetsingskader en de informatie die je moet aanleveren lijkt sterk op die van het bestemmingsplan onder de Wet ruimtelijke ordening. Het verschil is dat een bestemmingsplan door de raad wordt vastgesteld en vaak meer tijd kost, terwijl je voor een uitgebreide vergunning van de Raad een verklaring van geen bedenkingen nodig hebt.

[2] Artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo regelt het bouwen van een bouwwerk. De vergunning voor de technische bouwactiviteit is te vinden in artikel 5.1 lid 2 onder a Omgevingswet.

[3] Zie artikel 5.1 lid 1 onder a Omgevingswet.

[4] Zie artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.