Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Opzeggen duurovereenkomst

Opzeggen duurovereenkomst

In deze blog legt ALEX advocaten uit of zogenaamde duurovereenkomsten opgezegd kunnen worden. Voorbeelden van duurovereenkomsten zijn: de arbeidsovereenkomst, de huurovereenkomst en de distributieovereenkomst. Deze overeenkomsten hebben met elkaar gemeen dat partijen bij de overeenkomsten zich over en weer verbinden tot het verrichten van bepaalde prestaties. Deze prestaties zijn voortdurend, terugkerend en/of opeenvolgend. Het moet dus niet gaan om eenmalige prestaties, zoals bij koop.

Bepaalde of onbepaalde tijd

Duurovereenkomsten kunnen gelden voor onbepaalde of bepaalde tijd. Dit staat vaak in de overeenkomst. Een duurovereenkomst voor bepaalde tijd kent een aanvangsmoment en een vooraf bepaald eindigingsmoment. Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kent een aanvangsmoment, maar geen vooraf bepaald eindigingsmoment. Deze loopt dus voor onbepaalde tijd door.

Opzeggingsmogelijkheden in wet of overeenkomst

Als het type overeenkomst wordt benoemd in de wet (zoals een arbeids- of huurovereenkomst), dan bevat de wet vaak ook een regeling over opzegging. Deze wettelijke regeling geldt dan.

Tevens kan de schriftelijke overeenkomst zelf een regeling over opzegging bevatten.

Bevat de wet noch de overeenkomst een regeling over de opzegging, dan geldt het volgende.

Mogelijkheid opzeggen duurovereenkomst voor bepaalde tijd

Duurovereenkomsten voor bepaalde tijd waarvoor de wet of de overeenkomst geen opzeggingsregeling kennen, zijn in beginsel niet tussentijds opzegbaar. Deze zullen dus moeten worden uitgediend.

Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan een duurovereenkomst voor bepaalde tijd zonder opzeggingsregeling toch tussentijds worden opgezegd. Er moet dan sprake zijn van onvoorziene omstandigheden die buiten de schuld van de opzeggende partij liggen. Dit wordt door de rechter niet vaak gehonoreerd.

Mogelijkheid opzeggen duurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voor duurovereenkomsten van onbepaalde tijd geldt dat zij in beginsel wel kunnen worden opgezegd. Echter, de aard en inhoud van de overeenkomst kunnen er toe leiden dat opzegging slechts mogelijk is indien:

  1. er een voldoende zwaarwegende grond is voor opzegging;
  2. een (redelijke) opzegtermijn in acht wordt genomen;
  3. de opzegging gepaard gaat met een (schade)vergoeding.

Omstandigheden die onder sub a t/m c een rol spelen zijn bijvoorbeeld: de belangen van partijen, of een van de betrokken partijen een consument is, de tijd die de overeenkomst reeds heeft voortgeduurd, de afhankelijkheid van de ene partij jegens de andere partij en de over en weer gedane investeringen.

Wanneer een overeenkomst bijvoorbeeld al jaren loopt, dan kan dat reden zijn om een langere opzegtermijn in acht te nemen dan wanneer een overeenkomst nog niet zo lang loopt.

Conclusie

Het is dus belangrijk om niet lichtzinnig tot opzegging van een duurovereenkomst over te gaan. Aan de hand van de wet, de overeenkomst en hetgeen daarbuiten geldt, zal beoordeeld moeten worden of de overeenkomst kan worden opgezegd en zo ja, onder welke condities deze opzegging moet plaatsvinden.

Wilt u advies over de opzegging van duurovereenkomsten, neemt u dan contact op!

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.