Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Over Alex » Duurzaamheidsbeleid » Productie / dienstverlening

Productie / dienstverlening.

De diensten worden altijd verleend aan of ten behoeve van een opdrachtgever. Voor dit beleid wordt de dienstverlening onderscheiden in drie onderdelen: hoe verleent ALEX advocaten de dienst, aan wie verleent ALEX advocaten onze diensten en wat is het doel dat de opdrachtgever met de geleverde dienst wil bereiken.

Hoe

De dienstverlening wordt verricht op een zo duurzaam mogelijke wijze: met inachtneming van dit beleid, derhalve zo min mogelijk gebruik van papier en fossiel aangedreven transport.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.

Aan wie

Niet bij alle opdrachtgevers is een duurzaamheidsbeleid standaard onderdeel van de bedrijfsprocessen. De dienstverlening van ALEX advocaten is primair gericht op het verlenen van rechtshulp en het oplossen van juridische problemen. Dat betekent dat bij de aanvaarding van een opdracht de duurzaamheid van de opdrachtgever niet leidend is. In het marketing- en acquisitiebeleid is het duurzaamheidsbeleid wel een communicatie (zenden) of gespreksonderwerp (tweezijdig). Dit geschiedt vanuit het doel om door middel van informeren en een gesprek te bevorderen dat de opdrachtgever wordt aangemoedigd om de bedrijfsprocessen op duurzame wijze in te richten.

Voor zover een opdrachtgever van ALEX advocaten werknemers in dienst heeft en/of beschikt over vestigingen in het buitenland, kunnen / zullen de volgende onderwerpen onderdeel uitmaken van de informatie aan c.q. het gesprek met de opdrachtgever:

  1. het bestrijden van armoede, waaronder het bieden van een redelijk loon, het bespreekbaar maken van inzet van mensen uit de Participatiewet, het stimuleren van het aanbieden van hulp in geval van loonbeslag;
  2. het stimuleren van een goede gezondheid en welzijn, bijvoorbeeld door het bespreekbaar maken van een alcohol-/rookbeleid, een vitaliteitsprogramma en, zoveel als mogelijk, het voorkomen van (schade als gevolg van) het verrichten van werkzaamheden met schadelijke stoffen;
  3. gelijkheid, in alle vormen, waaronder in elk geval dient te worden verstaan gendergelijkheid, inkomensgelijkheid en het tegengaan van pesten/discriminatie/intimidatie etc. op de werkvloer.

Het uitgangspunt van ALEX advocaten is om in de toekomst geen diensten te verlenen aan (nieuwe zakelijke) opdrachtgevers die de invloed van de mens op het ontstaan van (schadelijke) klimaatverandering ontkennen of het belang van de bescherming van de biodiversiteit bagatelliseren of ontkennen. Het verschil in de waarden van deze opdrachtgevers en de waarden van ALEX advocaten is te groot. Hierbij dient wel het bestaansrecht van ALEX advocaten in ogenschouw te worden genomen. Nieuwe opdrachtgevers met een behoefte aan rechtshulp waarbij de duurzaamheidsdoelen geen enkele rol spelen (zie de volgende alinea), wordt niet naar hun standpunt hieromtrent gevraagd.

Met welk doel

Net zoals ALEX advocaten zich ten doel stelt om de organisatie te ontwikkelen met inachtneming van duurzame doelen, mag dat in beginsel van iedere opdrachtgever (groot of klein) verwacht worden. ALEX advocaten neemt geen opdrachten aan, indien het doel dat de opdrachtgever daarmee nastreeft, strijdig is met een SDG of het Klimaatakkoord van Parijs, negatief is voor het bereiken van één van de SDG’s of de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs of in strijd is met onderhavig beleid.