Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Procedure vergunning afwijken bestemmingsplan

Procedure vergunning afwijken bestemmingsplan

Als u iets gaat bouwen, of wanneer u een pand anders gaat gebruiken, kan het zijn dat dat in strijd is met het bestemmingsplan. Als u dan niet voldoet aan een van de uitzonderingsregels op basis waarvan u geen vergunning nodig heeft, dient u een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aan te vragen. In deze blog zal ik uitleggen hoe de procedure voor de aanvraag van een vergunning (voor het afwijken van het bestemmingsplan) in zijn werk gaat en waar u op moet letten.

Juridisch kader

Op grond van de Wabo kan er een vergunning worden verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan.[1] Deze vergunning kan volgens artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 tot en met 3 Wabo in drie verschillende gevallen worden verleend indien het plan niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening en voldoet aan één van de drie volgende voorwaarden:

  1. Indien voldaan wordt aan de in het bestemmingsplan opgenomen regels voor afwijking van het bestemmingsplan;
  2. Indien voldaan wordt aan een van de gevallen die genoemd wordt in Bijlage II bij het Besluit Omgevingsrecht (Bor), dit zijn standaard categorieën waarvan de wetgever heeft gemeend dat een afwijking in de regel wel aanvaardbaar zal zijn;
  3. In overige gevallen, indien de motivering van het besluit (en daarmee dus ook de aanvraag) een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

In deze blog ga ik in op de gevallen zoals genoemd onder lid 1 en 2. Hierop is de standaard procedure binnen het bestuursrecht van toepassing. In een andere blog zal ik de derde optie bespreken.

Aanvraag

Deze vergunning dient te worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Deze vergunning kunt u digitaal aanvragen via het Omgevingsloket Online. Het college heeft acht weken de tijd om op deze aanvraag te beslissen. Deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden (binnen deze acht weken).[2] Beslist het college niet binnen deze termijn, dan wordt de vergunning geacht verleend te zijn.

Bezwaar en beroep

Indien de vergunning wordt verleend, kunnen belanghebbenden binnen zes weken in bezwaar gaan. Mocht dit bezwaar uiteindelijk worden afgewezen, dan kunnen zij nog in beroep (Rechtbank) en hoger beroep (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) gaan.

Andersom: indien de vergunning zou worden afgewezen, dan kunt u ook in bezwaar, beroep en hoger beroep. Dit is in het algemeen niet een heel kansrijke route overigens, omdat de rechter niet de partij is die vergunningen verleent, deze kan een besluit alleen vernietigen en in de uitspraak een opdracht geven aan de gemeente.

Inwerkingtreding

Indien de vergunning wordt verleend, treedt deze een dag nadat de vergunning bekend wordt gemaakt in werking.[3] Het indienen van bezwaar schort de werking van de vergunning niet op. Met andere woorden: als de vergunning verleend wordt kunt u een dag daarna beginnen met de werkzaamheden. Dit is wel op eigen risico: als de vergunning uiteindelijk in bezwaar of (hoger) beroep onderuit gaat, dienen de werkzaamheden terug te worden gedraaid, althans, mag het perceel niet voor het afwijkende gebruik worden gebruikt.

Er is één uitzondering op de regel dat de vergunning direct in werking treedt: als een belanghebbende een verzoek tot voorlopige voorziening / schorsingsverzoek indient bij de rechtbank, wordt de vergunning geschorst totdat op dit verzoek is beslist. Als de rechter bij de behandeling van zo’n verzoek twijfelt aan de rechtmatigheid van de vergunning, wordt de vergunning geschorst, meestal totdat het college op bezwaar heeft beslist.

In deze blog werd de reguliere procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan uitgelegd. Dit is de eerste blog in een blogreeks over de vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. In volgende blogs ga ik in op de uitgebreide procedure én de inhoud van de aanvraag. Heeft u een vraag over een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan? Neem dan contact met ons op!

Robin Link

[1] artikelen 2.1 lid 1 sub c en 2.12 lid 1 sub a van de Wabo

[2] Volgens artikel 3.7 lid 1 Wabo.

[3] Volgens artikel 6.1 Wabo.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.