Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Besloten vennootschap

Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap, oftewel BV, is de meest bekende vorm van een onderneming. In 2019 waren bij de Kamer van Koophandel ruim 365.000 BV’s ingeschreven. Een BV is een zogeheten rechtspersoon, wat betekent dat de BV zelf drager is van rechten en plichten. Een groot voordeel van een BV is dan ook dat de bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk is voor eventuele schulden.

Aandeelhouders

Een BV is een kapitaalvennootschap. Het kapitaal van de BV is verdeeld in aandelen, die in het bezit zijn van de aandeelhouders. De aandeelhouders brengen dus het kapitaal van de BV bijeen. Dit kan één aandeelhouder zijn, maar er kunnen ook meerdere aandeelhouders zijn. Vaak wordt dan een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

De aandeelhouders hebben ook het hoogste woord binnen de BV. De wet kent enkele bevoegdheden specifiek toe aan de aandeelhouder(s), zoals besluiten over:

 1. statutenwijziging;
 2. ontbinding van de vennootschap;
 3. fusie of splitsing;
 4. uitgifte van aandelen;
 5. verlenging van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening;
 6. vaststelling van de jaarrekening;
 7. benoeming en ontslag bestuurders.

De bevoegdheden kunnen in de statuten worden uitgebreid.

Algemene Vergadering

De aandeelhouders vormen samen de Algemene Vergadering. De vergadering moet minimaal éénmaal per boekjaar worden gehouden. Iedere vergadergerechtigde, naast aandeelhouders bijvoorbeeld ook certificaathouders en vruchtgebruikers, heeft het recht om bij deze vergadering aanwezig te zijn en eventueel het woord te voeren. Ook het bestuur van de BV is bij de Algemene Vergadering aanwezig. Aandeelhouders hebben in beginsel ook het recht om te stemmen.

Bestuur

Het bestuur vormt de dagelijkse leiding van de BV. Dit betekent dat het bestuur alle handelingen verricht namens de rechtspersoon, zoals het aangaan van een koopovereenkomst, het huren van een kantoorpand of het incasseren van een vordering.

Het bestuur kan bestaan uit één of meerdere bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de Aandeelhouders in een Algemene Vergadering.

In principe wordt het bestuur als één geheel gezien. Dit betekent dat alle taken rusten op alle bestuurders. Het is wel mogelijk om een taakverdeling binnen het bestuur te maken, waarbij wij adviseren om de taakverdeling duidelijk en schriftelijk vast te leggen.
Ongeacht een eventuele taakverdeling, zijn alle bestuurders op grond van artikel 2:9 lid 2 BW aansprakelijk voor de algemene gang van zaken. Een bestuurder kan zich disculperen door aan te tonen dat hem, mede gelet op de taakverdeling, geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen. Dit is niet eenvoudig.

Aansprakelijkheid

Het bestuur van een BV is in beginsel niet aansprakelijk voor rechtshandelingen de door de BV worden aangegaan. In bepaalde gevallen kan dat anders zijn en kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn.

Interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid

Als de bestuurder zijn taken niet behoorlijk vervult, dan kan de BV de bestuurder aansprakelijk stellen. Dit heet interne bestuurdersaansprakelijkheid. Hiervan is pas sprake bij een onmiskenbare, duidelijke tekortkoming door de bestuurder.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid houdt in dat de bestuurder, naast de rechtspersoon, aansprakelijk is jegens een derde die schade heeft geleden ten gevolge van het handelen van de bestuurder.

Bij beide vormen van bestuurlijke aansprakelijkheid moet sprake zijn van een “ernstig verwijt” aan de betrokken bestuurder. Bij de beoordeling of de bestuurder een ernstig verwijt treft, moeten alle omstandigheden van het geval worden betrokken. Van een ernstig verwijt is in beginsel sprake als is gehandeld in strijd met de statuten. Ook kan sprake zijn van een ernstig verwijt, als geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – zo gehandeld zou hebben.

Oprichting BV

Het oprichten van een BV gaat via de notaris. De notaris stelt een notariële oprichtingsakte op, waarin de statuten staan. Ook verzorgt de notaris vaak de inschrijving van de BV in het handelsregister. Het startkapitaal van de BV is ten minste €0,01.

Als er meerdere aandeelhouders bij de BV betrokken zijn, dan is het verstandig om een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten. In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over de samenwerking tussen aandeelhouders, maar ook kan worden afgesproken wanneer een aandeelhouder zijn/haar aandelen moet overdragen aan de andere aandeelhouders. Dit is vooral van belang wanneer aandeelhouders ruzie krijgen en niet meer met elkaar door één deur kunnen.

Check contracten

Tot slot raden wij aan om ervoor te zorgen dat u van het begin af aan werkt met goede, juiste contracten:

 • Laat de huurovereenkomst voor een bedrijfspand controleren.
 • Neemt u werknemers in dienst? Zorg voor goede, schriftelijke arbeidsovereenkomsten (ook met het oog op de WW-premie)
 • Voor uw dienstverlening kunt u een overeenkomst van opdracht aangaan of werken met algemene voorwaarden en een (korte) opdrachtbevestiging. U kunt uzelf en uw BV beschermen door ervoor te zorgen dat deze contracten juist zijn.
 • Gaat u een geldlening aan voor de financiering van het bedrijf? Zorg voor een deugdelijke geldleningsovereenkomst.

ALEX advocaten helpt u graag bij vragen over de BV, de oprichting daarvan, bestuurdersaansprakelijkheid en kan voor u de contracten opstellen of controleren. Binnen ALEX advocaten werken we met verschillende, complementaire specialismes, zodat wij u bij al uw vragen en contracten kunnen helpen.

Britt Loeffen

Linda Jacobs

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.