Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Brandveilig gebruik

Brandveilig gebruik

Voor bijvoorbeeld een hotel, een kampeerboerderij of een verzorgingshuis moet de exploitant over een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik beschikken. In deze blog leg ik uit welke procedure nu geldt voor deze omgevingsvergunning en wat er verandert onder de Omgevingswet (per 1 januari 2022).

Gebruiksverbod zonder vergunning

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub d Wabo in samenhang met artikel 2.2 Besluit omgevingsrecht (Bor) is het verboden om zonder omgevingsvergunning voor brandveiligheid een hotel in gebruik te nemen.

Procedure

Op de verlening van deze vergunning is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing (artikel 3.10 lid 1 onder b Wabo). Dat betekent dat de behandeltermijn in principe 26 weken is. Artikel 3.3 van de Regeling omgevingsrecht regelt welke gegevens moeten worden ingediend. Deze gegevens worden gecontroleerd door de gemeente / omgevingsdienst en ook de brandweer wordt daarbij betrokken.

Ontwerpbesluit

Als alles in orde is bevonden, wordt een ontwerpbesluit ter visie gelegd. Er kunnen zienswijzen worden ingediend. Als er geen zienswijzen worden ingediend of de zienswijzen worden afgewezen, wordt de vergunning verleend.

Inwerkingtreding

Tegen de vergunning kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. De termijn daarvoor is 6 weken na de vergunningverlening. Meestal wordt er tegen dit type vergunningen niet geprocedeerd. Op grond van artikel 6.1 lid 2 sub b Wabo treedt de vergunning echter pas in werking na afloop van de beroepstermijn.

Dan pas mag het gebouw in gebruik worden genomen. Onder de Wabo is de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik geen vergunning die je vlak voor de opening moet aanvragen!

Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 verandert het systeem.

Meldingsplicht

In de Omgevingswet vervalt de gebruiksvergunning, maar geldt voor (bijvoorbeeld) een hotel nog wel een meldingsplicht. In artikel 6.6 Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is een tabel opgenomen waarin per gebruiksfunctie is aangegeven vanaf welk aantal mogelijk aanwezige personen sprake is van een meldingsplicht voor brandveilig gebruik van het bouwwerk.

Procedure

Op grond van artikel 6.7 Bbl moet de gebruiksmelding 4 weken voor het begin van het gebruik worden gedaan. Er moeten een aantal gegevens en bescheiden worden ingediend. Dit staat allemaal opgesomd in artikel 6.8 Bbl. Hier is sprake van een groot aantal overlappende gegevens met het huidige artikel 3.3. van de Regeling omgevingsrecht.

Als alle informatie compleet is, ontvangt de indiener van de melding een acceptatie. Daarna kan het gebouw in gebruik worden genomen. Onder de Omgevingswet zal het aspect brandveiligheid dus veel sneller kunnen worden geregeld.

Tot slot

Wil je weten wat er nog meer verandert onder de Omgevingswet? Laat het me weten!

Caren Schipperus

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.