Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » De Wet goed verhuurderschap in de praktijk

De Wet goed verhuurderschap in de praktijk

De komst van nieuwe wetgeving zorgt (bijna) altijd voor onduidelijkheid. Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap (WGV) van kracht. Voor alle verhuurders in Nederland die nu hun wenkbrauwen optrekken, kom uit je stoel. Het belang van de wet moet ingezien worden en elke verhuurder, verhuurbemiddelaar en beheerder moet als gevolg van de wet zijn werkwijze en contracten onder de loep nemen.

Verplichtingen

De WGV beoogt ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen. Uit de WGV volgen een aantal verplichtingen voor een verhuurder. In deze checklist voor verhuurders staat kort en bondig aangegeven waar verhuurders rekening mee moeten houden. Ook op de website van de overheid staat meer informatie over de WGV.

3 vragen uit de praktijk

In deze blog zal ik drie vragen uit de praktijk bespreken en daar antwoord op geven, zodat verhuurders een beter inzicht hebben in de gevolgen van de WGV.

Vraag 1:

Wat kunnen mijn huurders doen als ik als verhuurder in strijd handel met de WGV?

Antwoord 1:

Sinds 1 januari 2024 is iedere gemeente in Nederland verplicht om een laagdrempelig meldpunt te hebben waar klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnen worden gemeld. Klik hier voor meer informatie over deze meldpunten.

Het doel van dit meldpunt is dat huurders of woningzoekenden terecht kunnen met vragen of klachten over het gedrag van hun/een verhuurder. Men moet de mogelijkheid hebben om anoniem een melding te doen.

Als je als verhuurder in strijd handelt met de WGV, kan jouw huurder melding doen bij de meldpunt in zijn/haar gemeente. De gemeente moet de huurder dan vervolgens verder helpen.

Het is daarbij geen verplichting dat jouw huurder de klacht/melding eerst bespreekbaar maakt met jou als verhuurder.

Vraag 2:

Wat zijn de consequenties als je als verhuurder de WGV niet nakomt?

Antwoord 2:

Burgemeester en wethouders van de gemeente zijn bevoegd om een bestuurlijke boete op te leggen. De gemeente kan een waarschuwing, bestuursdwang of een bestuurlijke boete opleggen. Als uiterste mogelijkheid kan het beheer van de woning worden overgenomen.

De handhaving geschiedt conform de zogenoemde ‘escalatieladder’. Dit houdt in dat verhuurders in eerste instantie een waarschuwing krijgen voor hun gedrag, tenzij het gedrag zodanig ernstig is dat een andere sanctie op haar plaats is.

Op dit moment zijn er nog geen voorbeelden of uitspraken gepubliceerd waaruit blijkt welke sancties verhuurders opgelegd krijgen. De tijd moet dit uitwijzen.

Vraag 3:

Wat moet er gebeuren met huurovereenkomsten die gesloten zijn vóór de invoering van de WGV?

Antwoord 3:

De WGV geldt sinds 1 juli 2023. Vanaf die datum gelden dus de regels uit de WGV. De WGV geldt voor alle verhuurders. De wet kent daarvoor geen uitzonderingen. Dit houdt in dat verhuurders ook vanaf dat moment de nieuwe regels moeten doorvoeren in hun werkwijze en het gehele verhuurproces hierop moeten aanpassen.

Tips voor de praktijk!

Sluit een verhuurder normaal gesproken mondelinge huurovereenkomsten? Dan moet hij dit volgens de WGV sinds 1 juli 2023 schriftelijk doen.

Als verhuurder moet je er bij normale huurovereenkomsten voor zorgen dat binnen één jaar na inwerkingtreding van de wet, dus voor 1 juli 2024, jouw volledige verhuurproces zodanig is aangepast dat het aansluit op de regels van de WGV.

Ben je een verhuurder en heb je jouw verhuurderproces nog niet getoetst aan de WGV? Wacht dan niet langer en ga het regelen vóór 1 juli 2024.

Tot slot

Vragen over de WGV? Neem dan contact met ons op.

Kelly Weijdt


Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.