Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Hoofdverplichtingen van de huurder

Hoofdverplichtingen van de huurder

Op grond van de wet heeft een huurder vijf hoofdverplichtingen. Deze verplichtingen gelden voor elke huurder, ongeacht wat er wordt verhuurd; een woning, een fiets, et cetera.

1. Huur betalen

De belangrijkste verplichting van de huurder is dat hij steeds tijdig en volledig de overeengekomen huur betaalt of de afgesproken tegenprestatie verricht.

2. Zich netjes gedragen

Een huurder dient zich als een goed huurder te gedragen. Zo dient hij netjes met het gehuurde om te gaan, het niet (opzettelijk) kapot te maken en het gehuurde enkel te gebruiken voor het doel dat met de verhuurder is afgesproken of waarvoor het gehuurde bestemd is: zoals het bewonen van een woning of het fietsen met een fiets.

Omdat een huurder geen eigenaar is, mag hij daarnaast niet zomaar veranderingen aanbrengen aan het gehuurde. Dat mag in beginsel enkel alleen met (schriftelijke) toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan gemaakt kunnen worden.

3. Kleine herstellingen

De huurder is verplicht om op eigen kosten kleine herstellingen en klein onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Denk daarbij aan het schilderen van de binnenmuren, het vervangen van kraanleertjes en het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie. Het overige onderhoud en het verhelpen van gebreken aan het gehuurde komt voor rekening van de verhuurder, tenzij partijen in de huurovereenkomst iets anders afspreken. Bij verhuur van woonruimte is dat laatste niet mogelijk als dat in het nadeel van de huurder is.

Daarnaast is de huurder verplicht om schade of gebreken aan het gehuurde direct te melden bij de verhuurder. Doet hij dat niet, dan is de huurder aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan waterschade als gevolg van een lekkage die de huurder na de ontdekking daarvan niet of niet op tijd heeft gemeld.

4. Vergoeden van schade

Veroorzaakt een huurder schade aan het gehuurde dan zal hij die schade aan de verhuurder moeten vergoeden. Ook als iemand anders schade aan het gehuurde veroorzaakt is de huurder daarvoor aansprakelijk als diegene met zijn goedvinden het gehuurde gebruikt of in het gehuurde aanwezig is.

Op grond van de wet wordt alle schade vermoed door toedoen van de huurder te zijn ontstaan, behalve als het gaat om brandschade en schade aan de buitenkant van een gebouw. Het is dan aan de huurder om aan te tonen dat dit niet zo is.

5. Terug geven

Tot slot dient de huurder het gehuurde bij het einde van de huur weer ter beschikking te stellen aan de verhuurder: de fiets weer teruggeven of de sleutel van de woning weer inleveren.

Kunnen wij u helpen?

Met deze informatie is niet bedoeld om een compleet beeld van (dit deel van) het huurrecht te schetsen. Dit is algemene informatie en geeft slechts een beeld van het huurrecht op hoofdlijnen. De wet- en regelgeving op dit gebied is veelal genuanceerder en constant in beweging. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een huurovereenkomst? Wilt u weten wat uw rechten en verplichtingen zijn als verhuurder of als huurder? Neem dan contact op met onze huurrechtspecialist, Kelly Weijdt.

Pieter van Goor is op 30 april 2024 uit dienst gegaan. Voor huurrechtvragen kunt u terecht bij Kelly Weijdt.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.