Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Over Alex » Duurzaamheidsbeleid » Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals.

De VN hebben in 2016 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld[1]. Deze doelen gelden in alle 197 landen en voor alle mensen. ALEX advocaten wil een bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelen, door de eigen praktijkvoering daarop waar mogelijk aan te passen. Dit is een continu proces. Het is belangrijk om steeds het oog te houden op nieuwe technieken, mogelijkheden of de vernieuwing van werkwijzen die meer kunnen bijdragen aan het bereiken van een doel.

Alhoewel alle doelen nastrevenswaardig zijn, zijn van de 17 SDG’s er 4 direct op de eigen bedrijfsvoering van toepassing. Het betreft de SDG’s 12 (duurzame consumptie en productie), 13 (aanpak klimaatverandering), 15 (beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit) en 16 (bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen) passen bij de bedrijfsvoering van ALEX advocaten.

Inhoudsopgave.

Hierna worden de genoemde SDG’s kort besproken in combinatie met de relevante subdoelen die de VN heeft bepaald, welke dienend zijn aan het hoofddoel. Ondanks dat er in de subdoelen soms jaartallen zijn genoemd die inmiddels zijn gepasseerd, is het subdoel daarmee niet komen te vervallen. Voor zover bekend, is immers geen enkel subdoel inmiddels gehaald. De onderstreping in de subdoelen geeft aan wat op de bedrijfsvoering van ALEX advocaten van toepassing is. Daarna worden in de volgende paragrafen de doelen toegepast op de bedrijfsvoering.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.

Duurzame consumptie en productie.

SDG 12: Verzeker duurzame consumptie en productiepatronen.

Toelichting: duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van grondstoffen.

Subdoel: tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken internationale kaderovereenkomsten, en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken.

Subdoel: tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevante informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur.

Aanpak klimaatverandering

SDG 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Toelichting: het is inmiddels wereldwijd erkende wetenschap dat het noodzakelijk is om de door mensen veroorzaakte klimaatverandering aan te pakken. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.

Subdoel: de opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering.

Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

SDG 15: bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Toelichting: dit doel gaat over de bescherming, het herstel en het duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.

Subdoel: tegen 2020 ecosysteem- en biodiversiteitswaarden integreren in nationale en plaatselijke planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën en plannen inzake armoedebestrijding. (Opmerking: bij de toepassing wordt dit subdoel ruim opgevat, in die zin dat het zinsdeel ‘inzake armoedebestrijding’ niet als een beperking opgevat wordt van de soort processen, strategieën of plannen waar de genoemde waarden in geïntegreerd kunnen worden.)

Bevorderen van […] recht voor iedereen

SDG 16: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit.

Toelichting: het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instituties zijn essentieel voor het ontwikkelen en behouden van die welvaart.

Subdoel: de rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen.Subdoel: ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen.

[1] Zie voor de Nederlandse toelichting hierop: https://www.sdgnederland.nl/