Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte

Met de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt[1] is het mogelijk geworden om zelfstandige woningen tijdelijk – voor een periode van maximaal twee jaar – te verhuren. Maar hoe werkt dat in de praktijk? En wat als partijen er onderling niet uitkomen en naar de rechter moeten? Het komt namelijk nog wel eens voor dat huurders en verhuurders het met elkaar oneens zijn. In deze blog ga ik daar verder op in.

De theorie

Zo’n tijdelijke huurovereenkomst eindigt van rechtswege wanneer de overeengekomen tijd is verstreken. Opzeggen van een tijdelijke huurovereenkomst is niet nodig. Wel dient de verhuurder de huurder schriftelijk te informeren over de dag waarop de huurovereenkomst eindigt. Deze kennisgeving moet de verhuurder maximaal drie maanden en minimaal één maand voordat die bepaalde tijd is verstreken aan de huurder doen.

De verhuurder hoeft geen reden op te geven voor het beëindigen van de huur. De huurder heeft geen recht op huurbescherming. Stuurt de verhuurder geen kennisgeving of doet hij dat niet binnen de voorgeschreven periode dan wordt de huur verlengd voor onbepaalde tijd. Vanaf dat moment geniet de huurder wel huurbescherming.

Huurders kunnen een tijdelijke huurovereenkomst steeds tussentijds opzeggen. De verhuurder niet.

Het stapelen van tijdelijke huurovereenkomsten is in beginsel uitgesloten. Als na afloop van een voor bepaalde tijd aangegane huur met dezelfde huurder aansluitend een nieuwe huurovereenkomst wordt aangegaan, dan geldt die huurovereenkomst als een verlenging voor onbepaalde tijd.

De praktijk

Dit was de theorie. Die is op zichzelf vrij helder. In de praktijk blijkt echter dat huurders en verhuurders regelmatig van mening verschillen over wat voor een huurovereenkomst zij hebben gesloten, een tijdelijke huurovereenkomst (zonder huurbescherming) of een ‘reguliere’ huurovereenkomst (met huurbescherming).

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Vaak zie ik bijvoorbeeld dat huurders en verhuurders hier voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst niet of nauwelijks over spreken of dat er sprake is van een goede dosis miscommunicatie. Ook zie ik het regelmatig voorbij komen dat verhuurders verouderde modelcontracten gebruiken en dat partijen hun afspraken niet altijd even helder op papier zetten.

Gecombineerd met het feit dat een tijdelijke huurovereenkomst sterk lijkt op een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumduur en het tegenstrijdige belang dat huurders en verhuurders steeds hebben bij het één en het ander, maakt de vraag of partijen al dan niet een tijdelijke huurovereenkomst hebben gesloten een haast onuitputtelijke bron van discussie.

Naar de rechter

Regelmatig moet er dan een rechter aan te pas komen om de knoop door te hakken: wel of geen tijdelijke huurovereenkomst?

Voor de beoordeling die de rechter dan moet maken, is in de eerste plaats van belang wat partijen bij het aangaan van de huurovereenkomst voor ogen hadden. De aard en de duur van de overeenkomst en het gebruik van het gehuurde spelen daarbij ook een rol. In de tweede plaats is de inhoud van de huurovereenkomst van belang: eindigt de huurovereenkomst door opzegging of van rechtswege na het verloop van de bepaalde tijd, kan de huurder steeds tussentijds opzeggen, enzovoorts.

Daarbij merk ik op dat rechters in beginsel terughoudend omgaan bij het aannemen van het bestaan van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, omdat een huurder in een dergelijk geval geen huurbescherming geniet.

Voorkomen is beter dan genezen

Om deze discussie achteraf te voorkomen, doen zowel huurders als verhuurders er verstandig aan om hun huurovereenkomst aan de voorkant te laten toetsen: staat op papier wat ik denk of wil dat op papier staat, voldoen de afspraken aan de eisen die de wet daar aan stelt en zo ja of zo nee, waar zitten mijn risico’s.

Pieter van Goor is op 30 april 2024 uit dienst gegaan. Voor huurrechtvragen kunt u terecht bij Kelly Weijdt.

[1] Gecodificeerd in artikel 7:271 lid 1 BW.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.