Benoeming statutair bestuurder

09-08-2021

Elke besloten vennootschap heeft één of meer statutair bestuurders. Dit kan een andere BV zijn, maar ook een natuurlijk persoon. Voor een rechtsgeldig(e) benoeming van een statutair bestuurder, is het van belang dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan. In dit artikel zet ik uiteen welke stappen u moet nemen voor de benoeming van de statutair bestuurder.

Statuten

Voordat u overgaat tot benoeming van een statutair bestuurder, doet u er goed aan om de statuten en andere intern geldende regelingen te controleren. Staan daar bepalingen/afspraken in over benoeming van de statutair bestuurder of eisen aan het benoemingsbesluit?

Zo ja, neem dit dan mee in uw stappenplan.

Benoemingsbesluit

De eerste statutair bestuurder van een BV wordt benoemd in de akte van oprichting. Latere bestuurders worden in beginsel benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt daartoe een benoemingsbesluit. Dit besluit kan mondeling worden genomen, maar het is aan te raden om het schriftelijk vast te leggen.

Het belang van een benoemingsbesluit kan groot zijn. In de praktijk ontstaat nog weleens discussie over de vraag of een bestuurder (meestal een natuurlijk persoon) statutair bestuurder is. Zo ook in deze zaak, waar een benoemingsbesluit ontbrak en de rechter oordeelde dat de bestuurder niet was benoemd als statutair bestuurder. Waarom is dit relevant?

Als er geen benoemingsbesluit is, althans dat niet kan worden aangetoond, dan kwalificeert de bestuurder niet als statutair bestuurder en is de hoge drempel van het arbeidsrechtelijke ontslagrecht van toepassing. Deze hoge drempel geldt niet voor een geldig benoemd statutair bestuurder. Als een bestuurder, na een benoemingsbesluit, een statutair bestuurder is, dan houdt dit in dat met een later te nemen ontslagbesluit ook de eventuele arbeidsovereenkomst met die statutair bestuurder eindigt.

Een stappenplan voor het ontslag van de statutair bestuurder vindt u hier.

Kwaliteitseisen

De wet stelt geen eisen aan statutair bestuurders. In de statuten van de vennootschap kunnen wel eisen worden gesteld waaraan bestuurders moeten voldoen. Voorbeelden zijn het zijn van een ingezetene van Nederland of het houden van een bepaald aandelenbelang in de BV.

Advies Ondernemingsraad

Als het een onderneming betreft met een ondernemingsraad, dan moet er rekening mee worden gehouden dat een voorgenomen besluit adviesplichtig is. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Calculeer deze adviesplicht dus in het besluitvormingsproces in!

Aanvaarding benoeming

Als er een benoemingsbesluit is, dan zal de bestuurder wel met zijn benoeming moeten instemmen om de benoeming tot stand te laten komen. Deze instemming vindt vaak uitdrukkelijk plaats, maar kan ook stilzwijgend plaatsvinden als de bestuurder handelt als statutair bestuurder.

Deze aanvaarding wordt in de praktijk vaak vastgelegd in een arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst tussen de BV en statutair bestuurder.

Stappenplan

Uit het voorgaande volgt het volgende stappenplan:

  1. Bijeenroeping van een aandeelhoudersvergadering (binnen of buiten vergadering), met inachtneming van de oproepingsvoorschriften en -termijn;
  2. Voor zover van toepassing, stel de OR in de gelegenheid advies uit de brengen over de voorgenomen benoeming van de bestuurder;
  3. Stel alle bestuurders en, voor zover van toepassing, commissarissen in de gelegenheid om tijdens de algemene vergadering een raadgevende stem te geven over de benoeming;
  4. Neem het besluit: benoeming of geen benoeming? en leg het benoemingsbesluit schriftelijk vast;
  5. Mededeling van het besluit aan de benoemde bestuurder. Vraag daarin ook om zijn of haar aanvaarding van het besluit, of sluit ná het benoemingsbesluit een arbeids- of managementovereenkomst en leg de aanvaarding daarin vast.
  6. Tot slot, schrijf de nieuwe statutair bestuurder in de Kamer van Koophandel in (binnen 7 dagen na benoeming).

Linda Jacobs

« Terug