Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Auteursrecht bij werknemer of werkgever?

Auteursrecht bij werknemer of werkgever?

Tussen de werkgever en de werknemer kan een verschil van mening ontstaan over aan wie de auteursrechten op een door de werknemer gemaakt werk toekomen.

Hoofdregel

Artikel 1 van de Auteurswet bepaalt dat het auteursrecht het uitsluitend recht is van de “maker” van een werk. In beginsel krijgt de maker de auteursrechten. Echter, deze hoofdregel kent een aantal uitzonderingen. Zo ook in de relatie werkgever-werknemer.

Arbeidsovereenkomst

In artikel 7 van de Auteurswet is namelijk bepaald dat “indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, als de maker van die werken wordt aangemerkt degene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd.” De werkgever kan dus rechthebbende zijn van het werk dat door de werknemer is gemaakt. Er moet dan wel zijn voldaan aan een aantal voorwaarden.

Zo moet de arbeid zijn verricht in dienst van een ander. Er dient dus sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW. Ook moet de werkgever een zekere zeggenschap hebben over de vorm waarin het auteursrechtelijk beschermde werk tot stand is gekomen.

Het maken van de werken moet tevens behoren tot de taakomschrijving van de werknemer. Een uitzondering hierop is de situatie waarin de werknemer een incidentele uitdrukkelijke opdracht van de werkgever tot het maken van een of meer bepaalde werken heeft aanvaard.

Daarbij is voor de bepaling aan wie de rechten toekomen, niet van belang of de werknemer het auteursrechtelijk beschermde werk onder werktijd of in privétijd heeft gemaakt. Ook is het niet van belang of het tot stand gebrachte werk tot enig nut voor de werkgever dient.

Partijen kunnen echter in de arbeidsovereenkomst opnemen dat de auteursrechten aan de werknemer toekomen. Om misverstanden te voorkomen, is het raadzaam om in arbeidsovereenkomsten een intellectueel eigendomsbeding op te nemen. In een dergelijke bepaling wordt geregeld dat werknemers zich op voorhand verplichten tot het overdragen van intellectuele eigendomsrechten aan de werkgever.

Overeenkomst van opdracht

Indien het werk in opdracht is gemaakt en de opdrachtnemer geen werknemer is van de opdrachtgever, ligt de situatie anders. Er is in dat geval sprake van een overeenkomst van opdracht. De maker van het werk is dan auteursrechthebbende, en niet de opdrachtgever. Iemand die opdracht geeft om een werk te creëren, krijgt alleen toestemming om dit werk te gebruiken voor het doel waarvoor het is gemaakt.

Ook hier geldt dat bij overeenkomst andere afspraken kunnen worden gemaakt. In de overeenkomst van opdracht kunnen de auteursrechten worden overgedragen aan de opdrachtgever.

Heeft u een vraag over auteursrechten of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een intellectueel eigendomsbeding? Neem dan gerust contact met mij op!

Nadia van Kuppeveld

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.