Dag van de Chemische Veiligheid

14-06-2019

Op  donderdag 20 juni aanstaande organiseert Sdu de Dag van de Chemische Veiligheid. Het centrale thema van de dag is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Deze publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven. Een PGS-richtlijn is een document over specifieke activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het beschrijft integraal de belangrijkste risico’s van die activiteiten voor de omgevings- en brandveiligheid en de veiligheid van werknemers. Daarnaast beschrijft het de mogelijke gevolgen van die activiteit voor de rampenbestrijding.

Op de dag van de Chemische Veiligheid zullen Frank Janzing en Robin Link namens ALEX advocaten een sessie verzorgen met als thema: Aansprakelijkheid en Sanctierecht.

Sanctierecht

Ondernemingen die gevaarlijke stoffen produceren of daarmee werken, hebben te maken met verschillende instanties zoals de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en de Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT).  Deze instanties houden niet alleen toezicht op naleving van de door de overheid opgelegde regelgeving, maar kunnen ook bestraffend optreden als die regels worden overtreden. Bij ernstige overtredingen zal het Openbaar Ministerie strafvervolging instellen.

Het sanctierecht bestrijkt het gebied van de bestuursrechtelijke handhaving tot en met de strafrechtelijke afdoening door OM en (economische) strafrechter. Er is een groot spanningsveld tussen de bestuursrechtelijke verplichting tot het leveren van informatie enerzijds en de strafrechtelijke waarborgen, zoals het zwijgrecht, anderzijds. In welk geval geldt een spreekplicht en wanneer kan een beroep worden gedaan op het zwijgrecht? Hoe ver gaan de bevoegdheden van de toezichthouders? Moet een incidentenrapportage in alle gevallen aan de inspectie of het OM worden overlegd? Dit is een greep van de vragen die op het gebied van het sanctierecht dagelijks aan de orde komen.

Ongewone voorvallen

Een ander thema dat door ons besproken zal worden is de thematiek van de ongewone voorvallen. Bedrijven zijn op grond van art. 17 Wet milieubeheer verplicht maatregelen te treffen voor het geval zich een ongewoon voorval met een dreigend milieurisico voordoet en verplicht het voorval te melden bij het bevoegde gezag. Maar wat moet nu precies worden verstaan onder een ongewoon voorval? Bij wie moet het ongeval worden gemeld en binnen welke termijn?

Bij overtreding van de meldplicht worden bedrijven meestal strafrechtelijk aangepakt. Aan de hand van voorbeelden uit de juridische praktijk worden de do’s en dont’s door ons besproken. Voor meer informatie over dit onderwerp lees hier het artikel van Frank, dat onlangs in het tijdschrift Gevaarlijke lading is verschenen.

Wellicht tot ziens op 20 juni a.s.

Frank Janzing

Robin Link

« Terug