Kostenverhaal

26-05-2021

In deze blog staat het kostenverhaal centraal. Ik zal de hoofdlijnen beschrijven van de regeling zoals deze eruit gaat zien onder de Omgevingswet. Hierbij zal ik aangeven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige regeling.

Terminologische wijzigingen

Als eerste wijs ik u op enkele terminologische wijzigingen. De huidige regeling spreekt van grondexploitatie. Dit wordt vervangen door kostenverhaal (kosten die zijn gemaakt voor werken, werkzaamheden en maatregelen). Daarnaast komt de term exploitatieplan te vervallen en zullen de regels van kostenverhaal worden opgenomen in een omgevingsplan. In deze blog worden de termen gebruikt die van kracht zullen zijn in de toekomstige regeling.

Twee sporen

Het kostenverhaal bestaat uit twee sporen. Enerzijds kan het kostenverhaal geregeld worden via het sluiten van overeenkomsten, ook wel het privaatrechtelijke spoor genoemd. Anderzijds staat de publiekrechtelijke weg open. Hierbij stelt het bevoegde bestuursorgaan regels op over het verhalen van de kosten.

Privaatrechtelijke spoor

Het sluiten van een overeenkomst heeft in een overgrote meerderheid van de gevallen de voorkeur. Dit komt voornamelijk door de contractvrijheid. Let op: ondanks de contractvrijheid mag het niet in strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de regels uit het Burgerlijk Wetboek.

Publiekrechtelijke spoor

Het publiekrechtelijke spoor gaat bestaan uit het al bestaande integrale systeem en het nieuw toegevoegde organische systeem Bij een integrale ontwikkeling bestaat er een concreet eindbeeld en tempo van de ontwikkeling. Dit wordt ook wel kostenverhaal met tijdvak genoemd. Bij organische ontwikkeling ontbreekt dit en bestaan er dus meer onzekerheden, oftewel kostenverhaal zonder tijdvak. Het is dus niet zo dat er gekozen kan worden tussen de twee systemen, maar dit hangt af van het wel of niet bestaan van een tijdvak waarbinnen kosten worden verhaald.

Wellicht zijn de terminologische wijzigingen even wennen zijn voor de praktijk, maar ik verwacht niet dat dit voor daadwerkelijke problemen zal zorgen.

Overgangsrecht

Belangrijk om te weten is dat de overeenkomsten die zijn gesloten voordat de Omgevingswet in werking treedt geldig blijven. Indien er voor het kostenverhaal al exploitatieplannen zijn opgesteld, worden deze opgenomen in de omgevingsplannen. 

Tot slot

Met deze blog heb ik u enige informatie verschaft over het kostenverhaal. Ik ben vooral benieuwd naar de werking van het nieuwe systeem voor organische gebiedsontwikkeling.

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen.

Emma Duffhues

« Terug