Wonen in Tiemstrapand niet in strijd met het bestemmingsplan!

01-08-2018

Op 3 januari 2017 kopt de Gelderlander:  “Verhuurders Tiemstrapand naar de rechter”, inmiddels is het 1 augustus 2018 en heeft de rechter uitspraak gedaan.

Kern van de zaak

De kern van het geschil tussen de verhuurders en de gemeente Nijmegen ging over de vraag of het Tiemstrapand (op grond van het bestemmingsplan) geschikt is om in te wonen. Dit geschil is (met een kanttekening, daar kom ik zo op) in het voordeel van de verhuurders beslecht.

Oordeel rechter

De rechter oordeelt: “[…] in dit geval de bestemming “Gemengd” aan de orde is. [appellanten] betogen terecht dat het voorgenomen gebruik van het pand voor meerdere woningen niet in strijd is met het bestemmingsplan.” 

De uitleg die de gemeente Nijmegen gaf aan haar eigen bestemmingsplan was dus onjuist. Daarmee is een einde gekomen aan een langdurige rechtsgang die grote gevolgen heeft gehad voor de verhuurders (faillissement) en de huurders (onzekerheid over het wonen).

Kanttekening

De kanttekening bij deze (gedeeltelijke) overwinning van de verhuurders, is dat wonen in het bestemmingsplan is aangeduid als een geluidsgevoelige functie. Ter plaatse wordt (nog) niet voldaan aan de Wet geluidhinder.

Wat vooraf ging

Verhuurders kochten begin 2016 het Tiemstrapand en verbouwden deze tot 80 appartementen voor (ex)studenten en jong werkenden. Het pand was direct geheel verhuurd, zoveel vraag is er in Nijmegen naar betaalbare (zelfstandige) woonruimte voor deze doelgroep.

Verhuurders hadden evenwel buiten de gemeente Nijmegen gerekend en waren ook wat voorbarig geweest. Er was verbouwd zonder af te wachten of de aangevraagde omgevingsvergunning wel zou worden verleend. Ook had men onvoldoende rekening gehouden met de Wet geluidhinder.

Op 5 augustus 2016 weigerde de gemeente Nijmegen de omgevingsvergunning voor de verbouwing van het Tiemstrapand tot 80 goedkope huurwoningen. De gemeente baseerde de weigering op haar (naar nu gebleken onjuiste) uitleg van het bestemmingsplan en vanwege de Wet geluidhinder. Het weigeringsbesluit blijft (vanwege het aspect geluid) in zoverre dus in stand en dit was voor verhuurders ook niet onverwacht.

Hoe nu verder?

Verhuurders zagen al 2016 in dat voor de geluidsbelasting nog een oplossing nodig was. Architect Dick Huibers ontwierp in opdracht van verhuurders een fraaie “akoestische schil”. Deze akoestische schil zou het Tiemstrapand een geheel nieuw aanzien geven en bewoners tegen geluidsbelasting beschermen. Bureau Peutz rekende de schil door op geluid. De verhuurders legden op 6 oktober 2016 een concept omgevingsvergunning voor aan de Omgevingsdienst waarin wél rekening was gehouden met de Wet geluidhinder. Afgezien van een paar detailpunten, was de aanvraag vergunbaar.

Op 21 juni 2017 laat de Omgevingsdienst weten de aanvraag verder niet te behandelen, vanwege het geschil over de uitleg van het bestemmingsplan, in afwachting van de uitspraak van de rechter.

Voor de hand ligt dat de gemeente Nijmegen nu met (de curator van) de verhuurders in overleg treedt over de hervatting van de procedure voor een omgevingsvergunning, waarbij de akoestische schil alsnog kan worden vergund.

80 goedkope woningen, binnen handbereik

Op relatief korte termijn zouden dan formeel 80 goedkope wooneenheden formeel aan het Nijmeegse woningbestand kunnen worden toegevoegd. Gezien de beperkte beschikbaarheid van deze woonruimte voor de doelgroep, zou dat meer dan welkom zijn.

Tot slot

Door het tijdsverloop en de procesgang hebben de verhuurders aanzienlijke schade geleden. Of daarvoor nog compensatie mogelijk is, wordt onderzocht.

Caren Schipperus

« Terug